DOKUMENTY

Školní vzdělávací program DUHOVÝ DŮM

Školní vzdělávací program   Duhový Svět – charakteristika

       Naše mateřská škola poskytuje dětem předškolního věku výchovnou činnost podle vzdělávacího programu s názvem Duhový svět. Vycházíme z kladných emočních vztahů v rodině a snažíme se společně s rodiči využít tuto nejdůležitější dobu vývoje dítěte, kdy zkušenosti a návyky z mateřské školy si děti  s sebou ponesou celý další život. Snažíme se podporovat neformální vztahy s rodiči, být partnery ve společném výchovném působení a individuálně volit tu nejvhodnější metodu pro každé dítě. Školní vzdělávací program DUHOVÝ SVĚT má ve své vizi vytvoření prostoru sdílení a tvořivých činností, které jsou přínosné nejen pro nás, ale i pro ty ostatní.           

        Pedagogové směřují děti k rozpoznávání svých pocitů, k jejich ovládání, učí je nebát se překážek a podporují jejich optimistické myšlení. Díky pozitivním emocím vytváří prostředí otevřenosti k citům, k chápání pojmů jako sympatie, soucit, přátelství. Celý kolektiv školy pomáhá pozitivním hodnocením konkrétních činností  pěstovat u dětí sebedůvěru, chuť k objevování, ke tvořivosti, k navazování vztahů, ke schopnosti zhodnotit se, ocenit své jednání.

     Jeho plánování navazuje na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který určuje společný rámec a je východiskem elementárního vzdělanostního základu. Konkretizované výstupy upřesňují požadavky na jednotlivé očekávané výstupy v podobě činností a příležitostí tak, aby bylo zcela jasné, co by mělo dítě zpravidla na konci předškolního vzdělávání dokázat. Hlavním úkolem školního vzdělávacího programu mateřské školy Duhový svět  je vytvořit dítěti příznivé podmínky, které napomáhají dítěti v růstu, vývoji a učení. Důraz je kladen na fyzický a psychický, sociální, kognitivní a emocionální vývoj dítěte. Důležitým cílem je posílení zdravého sebevědomí dítěte s pozitivními zkušenostmi z procesu učení , poskytnutí  možnosti interakce s ostatními a snahy pedagogů se upínají k včasnému předcházení negativních jevů. Obohacujeme svět zkušenosti dítěte a směřujeme ho k zájmu o nové věci. Učíme děti žít s ostatními, umění spolu komunikovat, nacházet mezi vrstevníky kamarády pro život, hru i učení.    

       S pomocí konkrétních očekávaných výstupů stanovují pedagogové v rámci integrovaných bloků cílenou vzdělávací nabídku. Za základ našeho programu jsme si zvolili Teorii mnohočetných inteligencí J. H. Gartnera, který vytyčil osm typů inteligencí , podle toho, jakým obsahem se zaobírají. Na základě  teorie jsme  položili v souladu s rámcovým programem  a konkretizovanými očekávanými výstupy co nejefektnější cestu při plánování výchovně vzdělávací činnosti a následné evaluaci. Pomocí této teorie propojené s RVP  se nám daří již v předškolním věku rozpoznat talent a ve spolupráci s rodinou  pracovat  s nadanými dětmi i s dětmi vyžadující podpůrná opatření. Barevná duha prolíná plánováním činností i evaluačním procesem jako plnění přání dosáhnout daných cílů. Dítě by do základní školy mělo odcházet s tím, že pedagogickým působením na cestě předškolního věku by všechny barvy duhové cesty  měly možnost zasáhnout do poznávání a vývoje dítěte a zanechat svou stopu .

       Na prvním místě tohoto programu je kladen důraz na akceptaci vývojových specifik dětí předškolního věku s ohledem na každého jedince, jeho individuální možnosti a potřeby. Uznání základních lidských potřeb v přístupu k dítěti je stěžejní a zásadní podmínkou naplňování tohoto závazného dokumentu. Vzdělávací nabídka je dětem předkládána v podobě měsíčních integrovaných bloků, které rozvíjí jejich schopnosti, dovednosti, postoje i hodnoty a které rozšiřují jejich poznání. Nabízené činnosti  dětem přináší - kromě nabývání a zdokonalování schopností a dovedností - také poznatky, a to takové, které jsou pro děti předškolního věku smysluplné a jim srozumitelné, které jim umožňují lépe chápat svět kolem sebe a rozumět jeho dění, poznatky prakticky užitečné a využitelné v běžném životě, v dalším učení a poznávání.