Povinně zveřejňované informace


Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Oficiální název

Mateřská škola, Praha 10, Benešovská 28/2291, příspěvková organizaceDůvod a způsob založení

Mateřská škola Benešovská  - resortní identifikátor: 600040895, zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení od 1.1.2005 jako příspěvková organizace. Jejím zřizovatelem je MČ Praha 10, Vršovická 68/1429, 101 38 Praha 10, IČ 00 063 941.

Hlavní činností školy je zajištění předškolní výchovy pro děti předškolního věku ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění.

Škola dále zajišťuje školní stravování pro děti mateřské školy ve smyslu § 119 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění a vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování.Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitelka, která je jmenována a odvolávána v souladu s § 166 zákona č. 561/2004. Sb., školský zákon. Organizační struktura je popsána v Organizačním řádu.Kontaktní spojení

Sídlo: Benešovská 28/2291, Praha 10

E-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Webové stránky: www.e-msbenesovska.cz

Telefonní číslo: 271 735 731

ID datové schránky: 2kakxh7Bankovní spojení

Česká spořitelna, číslo účtu: 292270319/0800Identifikační číslo

IČ : 70924198Dokumenty školy

Zřizovací listina (PDF dokument)

Školní řád (PDF dokument)

Organizační řád (PDF dokument)

Kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí v listinné podobě v ředitelně MŠ

Dokumentace BOZP a PO v listinné podobě v ředitelně MŠ

Účetní, majetková a hospodářská dokumentace v listinné podobě v ředitelně MŠ

Soubor vnitřních směrnic a předpisů v listinné podobě v ředitelně MŠ

 

Rozpočet školy
Rozpočet mateřské školy a střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách MČ Praha 10 https://www.praha10.cz/mestska-cast/finance/rozpocet-prispevkovych-organizaci

 

Žádosti o informace

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

 

Zápis do mateřské školy probíhá dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon).  Zápis probíhá vždy v květnu, přesný termín je vždy s předstihem oznámen na webových stránkách MČ Praha 10, webových stránkách mateřské školy a vývěskou v mateřské škole.

Správní řízení začíná dnem podání žádosti o přijetí a vyplněného evidenčního listu. Po společném nahlédnutí do spisu a kontrole všech potřebných údajů ředitelka školy provede přijímací řízení. Výsledky budou známy nejpozději do třiceti dnů. Seznam přijatých dětí pod registračními čísly bude vyvěšen na budovách MŠ po dobu 15 dní a dále na webové adrese MŠ www. e-msbenesovska.cz. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte budou zaslána doručenkou zákonným zástupcům na udanou adresu trvalého pobytu.  

Zákonní zástupci si přijdou vyzvednout osobně rozhodnutí do ředitelny MŠ Na Sychrově 10, Praha 10. 

Současně při převzetí tohoto rozhodnutí podepíší rodiče v MŠ oznámení („zápisový lístek pro předškolní vzdělávání“) o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro jinou MŠ, do které duplicitně podali také žádost o přijetí. Rodiče dítěte odevzdáním tohoto zápisového lístku potvrzují svůj úmysl vzdělávat dítě v dané mateřské škole a zároveň uvolní místo dalšímu nepřijatému uchazeči. Tímto krokem již nemusí rodiče znovu navštěvovat MŠ, do které také podali žádost o přijetí. 

 

 

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ředitelky o nepřijetí dítěte do mateřské školy je možno podat odvolání k nadřízenému orgánu, kterým je Magistrát HMP prostřednictvím ředitelky mateřské školy.

Do června 2021

 

 

 

Formuláře

Přihláška atd.  (PDF příloha)

 

Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve platném znění (školský zákon)

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve platném znění


Výroční zpráva

Podklady pro výroční zprávy (PDF příloha)