Mateřská škola Hradešínská

 

Mimořádná pravidla pro pobyt dětí v mateřské škole od 17.8.2020

 

Příchod dětí do 8,30 hodin, odchod „po obědě“ 12,30 – 13 hodin, po odpočinku 15 -17 hodin.

 

Veškeré aktivity a péče o děti budou vykonávány v neměnných skupinách a se stálým pedagogickým i provozním personálem, aby byla zajištěna dostatečná ochrana před COVID 19. Sourozenci budou umístěni v jedné skupině. Skupiny budou eliminovat vzájemný kontakt mezi sebou. Pro každou skupinu dětí je vyčleněna jedna třída MŠ.

 

 • Děti se od převzetí do předání zpět zákonným zástupcům mohou pohybovat v MŠ bez roušky.
 • Předávání dětí - zákonný zástupce předává dítě učitelce před vstupem do budovy MŠ. Předá osobní věci dítěte – náhradní oblečení, přezuvky, pyžamo, které se uloží do podepsané  PVC tašky. Dítěti bude přidělena značka, která slouží k oddělení osobních věcí, lůžkovin tak, aby se věci vzájemně nedotýkaly.

 

Zákonným zástupcům není povolen vstup do budovy

 

 • Zákonný zástupce vyčká, než učitelka změří dítěti teplotu (bezkontaktním teploměrem) a převezme věci pro dítě. Denně potvrdí doprovázející osoba bezinfekčnost dítěte a sdělí osobu, která bude dítě vyzvedávat. Teprve poté je dítě převzato do péče MŠ a zákonný zástupce může odejít.
 • Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu. V tomto případě předá k vyplnění lékařem „doložení zdravotní způsobilosti dítěte“.
 • Pokud se u dítěte v průběhu pobytu v MŠ objeví kašel, rýma nebo jiné známky infekčního onemocnění, jsou rodiče povinni si dítě ihned vyzvednout. Dítě bude umístěno do vyzvednutí rodičem nebo jinou pověřenou osobou v ředitelně školy, dozor zajistí pedagogický personál. Nebudeme brát na zřetel tvrzení rodičů o alergické rýmě nebo kašli. Po návratu do MŠ bude škola vyžadovat potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a může do kolektivu.
 • Zákonní zástupci předají při prvním nástupu dítěte vyplněné Čestné prohlášení, zkontrolují, zda odevzdali Evidenční list dítěte z kmenové MŠ. Bez těchto dokumentů a nezaplacení úplaty a stravného nemůže být dítě k docházce přijato. Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky ani na spaní.
 • Zaměstnanci a děti jsou povinni řídit se aktuálními obecně platnými opatřeními, která jsou aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně platnými doporučeními orgánu veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem SARS-CoV-2.

_________________________________________________________________________________________

Mateřská škola Hradešínská je školou rodinného typu s rozvíjením všestranných schopností a talentu v atmosféře pohody. Dvoutřídní mateřská škola s kapacitou 47 dětí je umístěna ve vile se zahradou. Prostředí školy a chování celého týmu zaměstnanců směřuje k pohodě všech - naším cílem je šťastné a spokojené dítě, které se cítí tak bezpečně, jako doma.

Postupná adaptace a seznámení se specifiky jednotlivých rodin napomáhá k bezproblémovému zapojení všech dětí do života školy. Pedagogové dodržují pravidla individualizace a jejich přirozené a citlivé chování navozuje situaci klidu a pohody.

Svým položením, přístupem pedagogů a poskytovanou kvalitou vzdělávání se tato škola již roky profiluje jako rodinná škola a je rodiči vyhledávána nejen pro svou polohu, ale již po několik generací si předávající pozitivní zkušenost z kvalitního předškolního vzdělávání v naší škole. Jsme školka, kam chodí i rodiče s úsměvem a děti pak vodí i své děti...


Rodiče i děti mají možnost podílet se na životě školy při různých akcích:

 
 • zahradní slavnost na začátku a konci školního roku
 • podzimní škola v přírodě
 • vánoční besídka, pohádkové spaní ve školce "Těšení na Ježíška"
 • anglický čaj o páté
 • povídání s rodiči o zajímavém cestovatelském zážitku, koníčku, profesi
 
 • spaní dětí ve školce "Čas pro Tebe" jako dárek maminkám ke Dni matek
 • odpolední školkohraní – tvořivé odpoledne
 • v jarních a letních měsících vyjíždíme na školní výlety poznávat krásy naší země
 • měsíční divadelní a ekologické pořady


Dlouhodobým záměrem školy je hledání šťastné současnosti v odpovědné budoucnosti. Snažíme se ochraňovat přírodu, vnímat svět kolem sebe jako pozitivní místo. Vytváříme vlastními silami přírodní krásu, rozeznáváme dobré a špatné kolem.Učíme se nést odpovědnost za své zdraví i zdraví druhých.

 https://www.facebook.com/MAPvzdelavaniPraha10/