Mateřská škola Benešovská

Vážení rodiče,
 
děkujeme všem za pochopení personální situace v MŠ  a dodržení karantény dětí. 
Dle aktuální situace se pokusíme v následujících dnech zajistit provoz na všech našich školách. 
Je v našich silách zajistit péči o děti zaměstnaných rodičů  a těch, kteří jsou v nelehké životní situaci.
Organizace počtu otevřených tříd se bude odvíjet od možnosti personálního zajištění.

V případě výskytu Covid 19 u zaměstnanců nebo dítěte budete okamžitě informování SMS a emailem. Délku karantény  a další postup určí váš praktický lékař.

S přáním pevného zdraví kolektiv školy a K. Voržáčková, ředitelka školy

Mimořádná pravidla pro pobyt dětí v mateřské škole od 18.11.2020

 • Prosím, počítejte s časovou rezervou při ranním příchodu, z hygienických důvodů se v šatně může pohybovat omezený počet doprovázejících osob. 
 • Dítě přichází do budovy MŠ v doprovodu jedné dospělé osoby, která bude vybavena rouškou.
 • Příchod dětí do 8,20 hodin, odchod „po obědě“ 12,30 – 13 hodin, po odpočinku 15 -17 hodin. Veškeré aktivity a péče o děti budou vykonávány v neměnných skupinách a se stálým pedagogickým i provozním personálem, aby byla zajištěna dostatečná ochrana před COVID 19. Pohyb doprovázejících osob dětí v budově školy bude omezen.
 • Děti se od převzetí do předání zpět zákonným zástupcům mohou pohybovat v MŠ bez roušky - každé dítě bude mít v šatně uložené dvě podepsané roušky pro případ nutné izolace
 • Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu. V tomto případě předá k vyplnění lékařem „doložení zdravotní způsobilosti dítěte“.
 • Pokud se u dítěte v průběhu pobytu v MŠ objeví kašel, rýma nebo jiné známky infekčního onemocnění, jsou rodiče povinni si dítě ihned vyzvednout. Dítě bude umístěno do vyzvednutí rodičem nebo jinou pověřenou osobou v ředitelně školy, dozor zajistí pedagogický personál. Nebudeme brát na zřetel tvrzení rodičů o alergické rýmě nebo kašli. Po návratu do MŠ bude škola vyžadovat potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a může do kolektivu.
 • Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky ani na spaní  / máme pro děti připravené školkové kamarády/
 • Zaměstnanci a děti jsou povinni řídit se aktuálními obecně platnými opatřeními, která jsou aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně platnými doporučeními orgánu veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem SARS-CoV-2.

Dvoutřídní mateřská škola s kapacitou 48 dětí je umístěna ve vile se zahradou. Dlouhodobým záměrem školy je obnovování tradic. Hledáme šťastnou současnost v tradicích a minulosti. Snažíme se o zapojování rodičů při akcích, které se spojují s určitými svátky, o rozšiřování tradičních receptů, řemesel. Daří se nám vytvářet vlastní tradice školy a podporovat etické hodnoty.

 
 • hrnčířské trhy
 • cibulový jarmark
 • jablkobraní
 • posvícení
 • čertovské rejdění
 
 • pochod Tří králů
 • masopust s pečením trdelníků
 • pašiový týden
 • zahradní slavnost s oslavou Dne rodiny

Mateřská škola, Benešovská je školou rodinného typu kde učíme děti žít s ostatními, umění spolu komunikovat, nacházet mezi vrstevníky kamarády pro život, hru i učení. Učíme děti zdvořilosti a poznání, že slušnost je uvnitř člověka.

Naším hlavním záměrem je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Dále rozvíjíme a podporujeme samostatnost, zdravé sebevědomí a tvořivost dětí.

Zaměřujeme své působení nejen na osobnost dítěte, ale i na rodinné prostředí, které je pro dítě v jeho vývoji stále nejvýznamnější "A nezapomeň na slušné vychování" - to je věta která provází děti celý život. Nejdříve se s ní dítě setkává doma a poté ji říkají učitelé. Náš cíl je, aby osobní projev dítěte byl nejen odrazem vlivu rodiny, dosaženého vzdělání, ale také znalosti etikety a společenského chování, které patří do kulturní společnosti a pomáhá "otevřít dveře do světa".

Vnímáme předškolní věk jako nejdůležitější období, kdy naše paní učitelky mají díky své empatii, zkušenosti a profesionální dovedností možnost zanechat v dítěti nesmazatelnou stopu prvního poznání. Naše děti poté odchází do základní školy se vkladem "vše co opravdu potřebuji, jsem se naučil v mateřské škole."

https://www.facebook.com/MAPvzdelavaniPraha10/