Mateřská škola Benešovská

Aktuální informace k obnovení provozu školy od 25.5.2020
Provoz je zajištěn v MŠ Na Sychrově pro všechny naše školy do 3.7.2020.

Děti, které nenastoupí do MŠ, jsou osvobozeny od plateb stravného a úplaty.
Všechny přeplatky, které vznikly zrušením akcí, budou vráceny.
Rozloučení s předškoláky bude třídními pedagogy zorganizováno v polovině června 2020. 
Místo konání PASOVÁNÍ  jen pro děti odcházející do ZŠ v doprovodu rodičů  :
v odpoledních hodinách na zahradě školy za podmínky dodržení hygienických pravidel.
Budete obesláni pozvánkou s potřebnými informacemi.

Všechny děti přihlášené do naší školy na letní provoz  17.-21.8.2020 budou po zaplacení plateb přijaty - pokyny k platbám a VS vám budou předány začátkem června 2020.


INFORMACE PRO RODIČE O ZÁPISECH DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 5.5.-7.5.2020

Od 1.9.2020 jsou přijati k předškolnímu vzdělávání :

MŠ Benešovská : 119,5,127,152,63,36,1,98,158,22,45,75,135,109,74

MŠ Hradešínská : 129,83,65,133,134,42,151,142,140,141,144,84,155,46,148,100

MŠ Sychrov : 110,60,90,106,18,121,25,79,96,19,113,108,23,118,86,91,9,34,146,116

Třídní schůzky nově přijatých dětí budou v těchto termínech : 
15.6.2020 v 17 hodin MŠ Sychrov

16.6.2020 v 17 hodin MŠ Hradešínská
17.6.2020 v 17 hodin MŠ Benešovská
 

Vážení rodiče, podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č.561/2004 Sb. rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí u vchodu školy a na webových stránkách školy. Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů.
První termín zveřejnění je stanoven na den 20.5.2020, na budově MŠ a www.e-msbenesovska.cz. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti budou vedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely Vaší žádosti bude přiděleno registrační číslo a bude zasláno emailem spolu s potvrzením přijetí dokumentů k zápisu a termínem možnosti nahlédnutí do spisu dítěte ve dnech 18.-19.5.2020 / po předchozím objednání času. O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67,odst.2, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno – zákonní zástupci si jej osobně převezmou na prvních informačních schůzkách 15. -17.6. 2020. Nepřijatým dětem bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou doručenkou do rukou zákonného zástupce.
Kriteria přijetí pro školní rok 2020/21: http://www.emsbenesovska.cz/images/novydokumenty/Kritriaproprijimanideti202021.pdf 

___________________________________________________________________________________________________

Dvoutřídní mateřská škola s kapacitou 48 dětí je umístěna ve vile se zahradou. Dlouhodobým záměrem školy je obnovování tradic. Hledáme šťastnou současnost v tradicích a minulosti. Snažíme se o zapojování rodičů při akcích, které se spojují s určitými svátky, o rozšiřování tradičních receptů, řemesel. Daří se nám vytvářet vlastní tradice školy a podporovat etické hodnoty.

 
  • hrnčířské trhy
  • cibulový jarmark
  • jablkobraní
  • posvícení
  • čertovské rejdění
 
  • pochod Tří králů
  • masopust s pečením trdelníků
  • pašiový týden
  • zahradní slavnost s oslavou Dne rodiny

Mateřská škola, Benešovská je školou rodinného typu kde učíme děti žít s ostatními, umění spolu komunikovat, nacházet mezi vrstevníky kamarády pro život, hru i učení. Učíme děti zdvořilosti a poznání, že slušnost je uvnitř člověka.

Naším hlavním záměrem je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Dále rozvíjíme a podporujeme samostatnost, zdravé sebevědomí a tvořivost dětí.

Zaměřujeme své působení nejen na osobnost dítěte, ale i na rodinné prostředí, které je pro dítě v jeho vývoji stále nejvýznamnější "A nezapomeň na slušné vychování" - to je věta která provází děti celý život. Nejdříve se s ní dítě setkává doma a poté ji říkají učitelé. Náš cíl je, aby osobní projev dítěte byl nejen odrazem vlivu rodiny, dosaženého vzdělání, ale také znalosti etikety a společenského chování, které patří do kulturní společnosti a pomáhá "otevřít dveře do světa".

Vnímáme předškolní věk jako nejdůležitější období, kdy naše paní učitelky mají díky své empatii, zkušenosti a profesionální dovedností možnost zanechat v dítěti nesmazatelnou stopu prvního poznání. Naše děti poté odchází do základní školy se vkladem "vše co opravdu potřebuji, jsem se naučil v mateřské škole."

https://www.facebook.com/MAPvzdelavaniPraha10/