Mateřská škola Na Sychrově

Aktuální informace k obnovení provozu školy od 25.5.2020
Provoz je zajištěn v MŠ Na Sychrově pro všechny naše školy do 3.7.2020.

Děti, které nenastoupí do MŠ, jsou osvobozeny od plateb stravného a úplaty.
Všechny přeplatky, které vznikly zrušením akcí, budou vráceny.
Rozloučení s předškoláky bude třídními pedagogy zorganizováno v polovině června 2020. 
Místo konání PASOVÁNÍ  jen pro děti odcházející do ZŠ v doprovodu rodičů  :
v odpoledních hodinách na zahradě školy za podmínky dodržení hygienických pravidel.
Budete obesláni pozvánkou s potřebnými informacemi.

Všechny děti přihlášené do naší školy na letní provoz  10.- 14.8.2020 budou po uhrazení plateb přijaty. Informace o VS a platbách vám budou předány začátkem června 2020.
 

INFORMACE PRO RODIČE O ZÁPISECH DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 5.5.-7.5.2020

Od 1.9.2020 jsou přijati k předškolnímu vzdělávání :

MŠ Benešovská : 119,5,127,152,63,36,1,98,158,22,45,75,135,109,74

MŠ Hradešínská : 129,83,65,133,134,42,151,142,140,141,144,84,155,46,148,100

MŠ Sychrov : 110,60,90,106,18,121,25,79,96,19,113,108,23,118,86,91,9,34,146,116

Třídní schůzky nově přijatých dětí budou v těchto termínech : 
15.6.2020 v 17 hodin MŠ Sychrov
16.6.2020 v 17 hodin MŠ Hradešínská
17.6.2020 v 17 hodin MŠ Benešovská
 

Vážení rodiče, podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č.561/2004 Sb. rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí u vchodu školy a na webových stránkách školy. Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů.
První termín zveřejnění je stanoven na den 20.5.2020, na budově MŠ a www.e-msbenesovska.cz. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti budou vedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely Vaší žádosti bude přiděleno registrační číslo a bude zasláno emailem spolu s potvrzením přijetí dokumentů k zápisu a termínem možnosti nahlédnutí do spisu dítěte ve dnech 18.-19.5.2020 / po předchozím objednání času. O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67,odst.2, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno – zákonní zástupci si jej osobně převezmou na prvních informačních schůzkách 15. -17.6. 2020. Nepřijatým dětem bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou doručenkou do rukou zákonného zástupce.

Kriteria přijetí pro školní rok 2020/21: http://www.emsbenesovska.cz/images/novydokumenty/Kritriaproprijimanideti202021.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

Čtyřtřídní, nově zrekonstuovaná komunitní mateřská škola má kapacitu 112 dětí. Strategickým plánem školy je podpora pozitivního chování dětí a rozvoj emoční inteligence. Vycházíme z kladných emočních vztahů v rodině a snažíme se společně s rodiči využít tuto nejdůležitější dobu vývoje dítěte, kdy zkušenosti a návyky z mateřské školy si děti  s sebou ponesou celý další život. Děti s vyvinutou emoční inteligencí bývají úspěšnější ve škole, mají vyšší sebehodnocení, víru ve vlastní schopnosti, lepší pocit celkové pohody. Snažíme se podporovat neformální vztahy s rodiči, být partnery ve společném výchovném působení a individuálně volit tu nejvhodnější metodu pro každé dítě.

        Pedagogové směřují děti k rozpoznávání svých pocitů, k jejich ovládání, učí je nebát se překážek a podporují jejich optimistické myšlení. Díky pozitivním emocím vytváří prostředí otevřenosti k citům, k chápání pojmů jako sympatie, soucit, přátelství. Celý kolektiv školy pomáhá pozitivním hodnocením konkrétních činností  pěstovat u dětí sebedůvěru, chuť k objevování, ke tvořivosti, k navazování vztahů , ke schopnosti zhodnotit se, ocenit své jednání.
 
          Komunitní plán v sobě zahrnuje akce a projekty, které vznikají z podnětu dětí, rodičů, pedagogů i partnerů školy :

vítání nového školního roku, podzimní tvoření, uspávání ježků s lampionovým průvodem ,  vánoční setkání, velikonoční dílna, oslava dne rodiny, pasování školáků doplňují ekologické pořady, divadelní představení, pohádkové spaní v MŠ, kondiční cvičení pro maminky. 
Většina dalších akcí a výletů je plánována podle aktuálních potřeb a přání jednotlivých tříd.  

https://www.facebook.com/MAPvzdelavaniPraha10/