Mateřská škola Na Sychrově

Sledujte aktuální informace na hlavní stránce http://www.e-msbenesovska.cz/

Od 17.3.2020 je odvolání provoz mateřské školy omezen.

Pro děti od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a ozbrojených sil radnice s Magistrátem hl. m. Prahy aktuálně řeší možnost provizorního otevření některých školských zařízení.
Žádosti o ošetřovné posílejte na emai : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.https://www.cssz.cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni

 

INFORMACE PRO RODIČE O ZÁPISECH DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
ZŘIZOVANÝCH MČ PRAHA 10 pro školní rok 2020/2021
Zápis a příjem vyplněných žádostí o přijetí se ve všech MŠ uskuteční
5. května 2020 od 13 do 18 hodin.

 

Forma předání dokumentů do 5.5.2020 :
1. do datové schránky školy 2kakxh7,
2. e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou na adresu Mateřská škola Benešovská 28/2291, Praha 10, 101 00,
4. mimořádně  osobním podáním tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.
http://e-msbenesovska.cz/images/novydokumenty/evidencni-list-2017.pdf  oboustranný tisk
http://e-msbenesovska.cz/images/novydokumenty/zadost-2017.pdf
čestné prohlášení o očkování  dítěte podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví s kopií očkovacího průkazu
kopie rodného listu dítěte
Dle § 34 odst. 1) školského zákona č. 561/2004 Sb., budou do MŠ přednostně přijímány děti od tří let věku ze školského obvodu Prahy 10. Pro dítě, které před začátkem školního roku dovršilo 5 let, je předškolní vzdělávání povinné.

 

Žádosti o přijetí dítěte do MŠ a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek MŠ, nebo si je v MŠ, po dohodě s ředitelkou školy vyzvednout.
V případě nejasností či vysvětlení podrobností o zápisu doporučujeme rodičům, aby se v dostatečném předstihu informovali přímo u ředitelky školy tel.602 669 823.

 

Rodičům doporučujeme využít elektronický předzápis
Klikněte na tento odkaz: https://elektronickypredzapis.cz ,
který bude aktivní od 4. 4. 2020 do dne zápisu.

Rodiče se „předzapíší“ do vybrané MŠ a do dne řádného zápisu 5.5.2020 předají do MŠ již vyplněnou žádost o přijetí, evidenční list, kopii rodného listu dítěte a kopií očkovacího průkazu.
Kriteria přijetí pro školní rok 2020/21 :
http://www.e-msbenesovska.cz/images/novydokumenty/Kritriaproprijimanideti202021.pdf
________________________________________________________________________________________

Čtyřtřídní, nově zrekonstuovaná komunitní mateřská škola má kapacitu 112 dětí. Strategickým plánem školy je podpora pozitivního chování dětí a rozvoj emoční inteligence. Vycházíme z kladných emočních vztahů v rodině a snažíme se společně s rodiči využít tuto nejdůležitější dobu vývoje dítěte, kdy zkušenosti a návyky z mateřské školy si děti  s sebou ponesou celý další život. Děti s vyvinutou emoční inteligencí bývají úspěšnější ve škole, mají vyšší sebehodnocení, víru ve vlastní schopnosti, lepší pocit celkové pohody. Snažíme se podporovat neformální vztahy s rodiči, být partnery ve společném výchovném působení a individuálně volit tu nejvhodnější metodu pro každé dítě.

        Pedagogové směřují děti k rozpoznávání svých pocitů, k jejich ovládání, učí je nebát se překážek a podporují jejich optimistické myšlení. Díky pozitivním emocím vytváří prostředí otevřenosti k citům, k chápání pojmů jako sympatie, soucit, přátelství. Celý kolektiv školy pomáhá pozitivním hodnocením konkrétních činností  pěstovat u dětí sebedůvěru, chuť k objevování, ke tvořivosti, k navazování vztahů , ke schopnosti zhodnotit se, ocenit své jednání.
 
          Komunitní plán v sobě zahrnuje akce a projekty, které vznikají z podnětu dětí, rodičů, pedagogů i partnerů školy :

vítání nového školního roku, podzimní tvoření, uspávání ježků s lampionovým průvodem ,  vánoční setkání, velikonoční dílna, oslava dne rodiny, pasování školáků doplňují ekologické pořady, divadelní představení, pohádkové spaní v MŠ, kondiční cvičení pro maminky. 
Většina dalších akcí a výletů je plánována podle aktuálních potřeb a přání jednotlivých tříd.  

https://www.facebook.com/MAPvzdelavaniPraha10/