INFORMACE

Pověřenec GDPR

Ochrana osobních údajů GDPR MŠS

 
Mateřská škola Praha 10, Benešovská 28/2291, příspěvková organizace  - dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace školy). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS 2kakxh7 , emailem na adrese ms.benesovska@ seznam.cz nebo poštou na adrese Mateřská škola Praha 10, Benešovská 28/2291, příspěvková organizace
Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Viera Pávková tel. č. 601 333 185,
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o dětech následující typy údajů:
jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění dítěte; údaje o mimořádném nadání dítěte; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.

Rozpočet 2017 MŠ Benešovská s výhledem

Celé znění dokumentu „Schválený rozpočet 2017 včetně střednědobého rozpočtového výhledu“ je k dispozici na ekonomickém odboru, oddělení rozpočtu, budova A, 3 patro, kancelář č. 302, případně je ke stažení na: http://praha10.cz/mestska-cast/finance/rozpocet.aspx

Desatero pro rodiče


DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU   
 V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.
Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené. 
Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.
Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.   
1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze  
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:                                         
 pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
 zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 postará se o své věci (udržuje v nich pořádek) 
2.  Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování 
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
 zvládá odloučení od rodičů
 vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 dodržuje dohodnutá pravidla  
3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti  
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
 vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
 mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
 mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
 rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
 má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla 
 pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem) 
 používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
 spolupracuje ve skupině 
4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci  
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 
- je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)
- zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
- tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
- vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
- umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
- rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
- řadí zpravidla prvky zleva doprava
- používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák) 
5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy  
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:                    
 rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
 složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů 
 rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
 rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé) 
 sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
 najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
 rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní    
    podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
 postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
 reaguje správně na světelné a akustické signály 
6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech  
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
 má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
 orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
 porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)
 rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
 rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů 
 třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
 přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
 chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
 rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký) 
7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit 
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
 soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
 „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
 záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
 pamatuje si říkadla, básničky, písničky
 přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
 postupuje podle pokynů
 pracuje samostatně 
8.  Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině 
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
 uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se) 
 navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí
 nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
 je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)
 zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
 vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
 ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
 k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)
 je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším) 
9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost  
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
 pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
 zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.
 je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí  
 svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
 zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny 
 zná celou řadu písní, básní a říkadel
 zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
 vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
 hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli  
10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě  
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
- vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)
- zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata) 
- ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
- má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví,k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady) 
- přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
- má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
- chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)
- zná faktory poškozující zdraví (kouření)
- uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí      
 
 

Aktivity dětí

 ANGLIČTINA


Od 10.září  začíná  zelené a žluté 
 třídě výuka angličtiny s rodilým mluvčím.

Lekce proběhnou vždy ve čtvrtek a v pátek v dopoledních hodinách po celý školní rok.

Od října budou zároveň v modré  třídě v dopoledních hodinách zařazeny anglické chvilky s maminkou, kde se děti seznámí s anglickým jazykem pomocí básniček a písniček.

KROUŽKY

V týdnu od 1. 10. 2018 začínají kroužky V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH určené pro všechny starší děti ,

které budou probíhat až do konce do prosince.  

Pro děti, které nebudou mít zájem o daný program, je zajištěn náhradní program s paní učitelkou.

Délka vyučovací hodiny je 45 min.

DĚTSKÁ JÓGA S PÉŤOU  od 8.10.2018

VĚDECKÝ KROUŽEK

TANEČNÍ KROUŽEK

MASÁŽE VE ŠKOLÁCH  - PROGRAM MISP

 se uskuteční v dopoledních hodinách

 pro podporu učení a zdravého rozvoje sociálních a emocionálních dovedností v rámci bezpečného školního prostředí. Děti, které nebudou mít zájem o tuto aktivitu, mají zajištěn náhradní program s paní učitelkou.

 SOLNÁ JESKYNĚ 

v dopoledních hodinách . Doprava je zajištěna. Dopravce nejprve odveze jednu třídu a vrátí se pro druhou třídu. Následně odváží zpět první skupinu, otáčí se zpět do Solničky vyzvednout skupinku druhou. 

Solná jeskyně Zahradní Město - Jabloňová 8, Praha 10 - S SEBOU PŘIPRAVTE DĚTEM SVĚTLÉ TEPLÉ PONOŽKY !!!

Jídelníček

JÍDELNÍČEK 

Týden od 10.12.– 14.12.2018 

 

Pondělí

Svačina 1/3/7

Meruňkové kefírové mléko s křupinkami, banán, čaj

 

Oběd      1/3/7

Polévka z červené čočky s krutonky

Vepřová panenka na šípkové omáčce, celozrnný houskový knedlík, ovocná šťáva

 

Svačina  1/4/7

Houska s lososovým máslem, okurka, mléko, čaj

 

Úterý

Svačina   1/3/7

Rohlík s vajíčkem a  sýrem, rajče, jahodový čaj

 

Oběd        1/3/7/9

Zeleninová polévka s bylinkovým kapáním

Kuřecí paličky na paprice, italské těstoviny, ovocná šťáva

 

Svačina    1/7

Chléb s tvarohovou pomazánkou, jablko, mléko, čaj

 

Středa

Svačina    1/7

Jáhlová kaše s jahodovým dipem, jablko, čaj citrónový

 

Oběd        1/7/9

Drůbeží vývar s nudlemi

Králičí hřbet na česneku s jasmínovou rýží, zeleninový talíř, ovocný čaj

 

Svačina     1/7

Obložená bageta se šunkou, mrkvička, ovocná šťáva

 

Čtvrtek

Svačina       1/7

Houska s cizrnovou pomazánkou, okurka, ovocný čaj

 

Oběd       1/7/9

Celerový jemný krém s krutonky

Krůtí prsa na bazalce s opečenými bramborami, ovocný čaj

 

Svačina       1/7

Chléb s vitamínovou pomazánkou, jablko, čaj

 

Pátek

Svačina    1/7

Chléb s hanáckou sýrovou pomazánkou, rajče, mléko

 

Oběd       1/7/9

Luštěninová polévka

Španělský bulgur s hlívou ústřičnou a sušenými rajčaty, ovocná šťáva

 

Svačina   1/3/7

Sladké pečivo s mléčným nápojem, ovoce, čaj

Týden od 17.12. do 21.12.2018

 

Pondělí

Svačina     1/3/7

Jahodové kefírové mléko s piškoty, mandarinka, čaj

 

Oběd         1/3/4/7/9                      

Hovězí vývar s játrovou rýží

Zapečené těstoviny s mořskou štikou a zeleninou, ovocná šťáva

 

Svačina     1/4/7      

Houska s tuňákovou  pomazánkou, mrkvička, mléčný nápoj, čaj

 

Úterý

Svačina   1/7

Rohlík s medovým máslem, mléko,čaj z lesních plodů

 

Oběd        1/7/9

Cizrnový krém s krutonky

Kuskus s vepřovou panenkou a zeleninou bonduelle, ovocná šťáva

 

Svačina    1/7

Chléb se sýrovou pomazánkou, rajče, mléčný nápoj,

čaj

 

Středa

Svačina    1/7

Pohanková kaše s jablkem a skořicí, mléko, čaj citrónový

 

Oběd       1/3/7/9

Zeleninový vývar se sýrovými noky

Krůtí prsa na tymiánu, jasmínová rýže, ovocná šťáva

 

Svačina     1/7

Bageta se šunkovou pěnou, mléko, mrkvička, čaj

 

Čtvrtek

Svačina       1/3/7

Houska s vejci, sýrem a rajčetem, čaj jahodový, mléko

 

Oběd           1/3/7

Mrkvový krém s bylinkovými krutonky

Kapustové karbanátky s mletým masem a červenou čočkou, bramborová kaše, ovocná šťáva

 

Svačina       1/7

Chléb s budapešťskou pomazánkou, okurka, čaj

 

Pátek

Svačina     1/7

Chléb škvarkovou pomazánkou, zelenina, melta, čaj

 

Oběd        1/3/7/9

Kuřecí vývar s hvězdičkami

Plněné bramborové knedlíky se zelím

 

Svačina      1/3/7

Sladký koláč, jablko, mléčný nápoj, čaj

 


ZMĚNA JÍDELNÍČKU VYHRAZENA
 

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem   

1)Obiloviny obsahující lepek–nejedná se o celiakii -výrobky z nich                                                   
2) Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život 
3) Vejce a výrobky z   nich - patří mezi potraviny ohrožující život  
4) Ryby  a výrobky  z nich   
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich- patří mezi potraviny ohrožující život  
6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich  
7) Mléko  a  výrobky  z  něj - patří mezi potraviny ohrožující život 
8) Skořápkové  plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů 
9) Celer a výrobky z  něj   
10) Hořčice a  výrobky z ní  
11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich 
12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2   
13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj
1
4) Měkkýši a výrobky z nich  

Kalendárium MŠ Na Sychrově

 KATENDÁRIUM MŠ NA SYCHROVĚ                                                                 ŠKOLNÍ ROK 2018/19

Akce – datum, čas, místo konání

 ORANŽ  

 MODRÁ 

  ZELENÁ  

 ŽLUTÁ  

Výlet Zvířátkov 10.září 2018 odjezd 8 hodin ..................................................................................................................  

 

 

 Smile......

 Smile......

Zahradní slavnost  Sportování s Gábinou a Katkou 24.září 2018  od 16 hodin.........................................................................................................

 Smile.......

 Smile.......

 Smile.......

 Smile.......

Výlet Toulcův dvůr – Hebká ouška, měkké tlapky 1.října 2018 odjezd 8,30 hodin........................................................................................................ 

 

 Smile.......

 

 

Výlet Toulcův dvůr –Podzim se zvířátky 15.října 2018 odjezd 8,30 hodin...............................................................................................

 

 

 

 Smile.......

Výlet Toulcův dvůr – Zahrada plná života 15.října 2018 odjezd 8,30 hodin..................................................................................................

 

 

 Smile.......

 

Divadlo v MŠ . Co malí medvědi o podzimu nevědí 23.října od 9,15 hodin.................................................................................................

 Smile.......

 Smile.......

 Smile.......

 Smile.......

Hudební pořad Ta naše písnička česká v MŠ 26.října 2018 od 9,30 hodin..................................................................................................

 Smile.......

 Smile.......

 

 

Hudební pořad Ta naše písnička česká v MŠ 26.října 2018 od 10,30 hodin..................................................................................................

 

 

 Smile.......

 Smile.......

Uspávání ježků – lesní slavnost s lapiony – bohdalecký lesopark První listopadový týden  31.10 nebo 1.11.2018 od 17,30 hodin.....................................................

 Smile.......

 Smile.......

 Smile.......

 Smile.......

Podzimní školkohraní s rodiči Třetí listopadový týden 19.11.2018 odpoledne........................................................................................

 Smile.......

 Smile.......

 Smile.......

 Smile.......

Mikulášská nadílka v MŠ s divadlem Jak se v pekle kujou pikle 3.prosince 2018 od 10,30 hodin..............................................................................

 Smile.......

 Smile.......

 Smile.......

 Smile.......

Vánoční trhy s rozsvícením vánočního stromku 12.prosince od 17,30 hodin......................................................................................................

 Smile.......

 Smile.......

 Smile.......

 Smile.......

Pohádka v MŠ O veselém vánočním stromečku 13.prosince 2018 od 10,40 hodin......................................................................................................

 Smile.......

 Smile.......

 Smile.......

 Smile.......

Cirkus na kolečkách – divadlo v MŠ 7.1.2019 v 9,15 hodin......................................................................................................

 Smile.......

 Smile.......

 Smile.......

 Smile.......

Velikonoční tvoření s rodiči odpoledne od 15,30 hodin březen 2019.................................................................................................

 Smile.......

 Smile.......

 Smile.......

 Smile.......

Pohádka v MŠ Ježibaba Kolobajzna slaví velikonoce 8.4.2019 v 9,15..........................................................................................

 Smile.......

 Smile.......

 Smile.......

 Smile.......


 

 


Platby - školní rok 2018/2019

Variabilní symboly a pokyny k platbě Vám budou předány 
v prvním zářijovém týdnu třídními pedagogy

Úplata za předškolní vzdělávání: pro školní rok 2018/19 :

výše částky: 1 000,-Kč měsíčně

Děti 5 - 6 - 7 leté , které se vzdělávají v posledním ročníku 12 měsíců úplatu neplatí.

  číslo účtu:19 - 292270319/0800

VS :                                                

název účtu: Mateřská škola, Praha 10, Benešovská 28/2291

 
Záloha na stravné pro školní rok 2018/19 :

výše částky: 840,-Kč

  číslo účtu : 30015 - 292270319/0800

VS :                                                 

název účtu: Mateřská škola, Praha 10, Benešovská 28/2291

 

Stravování

 


Stravné MŠ Benešovská


Celodenní               40 Kč
3 – 6 let:

Celodenní                       43 Kč
7- leté:

Polodenní               33 Kč
3 – 6 let:

Polodenní                       35 Kč
7- leté:Stanovený finanční limit MŠ Benešovská

Přesnídávka                8 Kč

Přesnídávka                       9 Kč

Oběd                        25 Kč

Oběd                               26 Kč

Svačina                      7 Kč

Svačina                              8 Kč

Celkem                  40  Kč

Celkem                            43 Kč

 
Dětem i zaměstnancům je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle výše uvedených předpisů pro školní stravování. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována technologie přípravy pokrmů a nápojů. Konceptem zdravého stravování není pouze konzumace ovoce, zeleniny a racionální výživy, ale i konzumace masa, ryb, mléka, cukru, luštěnin a dalších potravin, jejichž spotřebu v rámci spotřebního koše vedoucí školní jídelny měsíčně vyhotovuje.
Děti mají po celý den zajištěn pitný režim a mezi jídly jsou dodržovány vhodné intervaly. Dopolední svačina je podávána v 9 hodin, oběd ve 12 hodin a odpolední svačina v 15 hodin.

Provoz školní jídelny se řídí:
  • Vyhláškou č. 107/2005Sb. – O školním stravování
  • Zákonem č. 561/2004Sb. – Školským zákonem ve znění pozdějších předpisů
  • Zákonem č. 258/2000Sb. – O chraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláškou č. 343/2009Sb. – O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
  • Nařízením Evropského parlamentu č. 852/2004 – O hygieně potravin
  • Metodikou spotřebního koše
  • Systémem HACCP (systém kritických bodů)