INFORMACE

Rozpočet 2017 MŠ Benešovská s výhledem

Celé znění dokumentu „Schválený rozpočet 2017 včetně střednědobého rozpočtového výhledu“ je k dispozici na ekonomickém odboru, oddělení rozpočtu, budova A, 3 patro, kancelář č. 302, případně je ke stažení na: http://praha10.cz/mestska-cast/finance/rozpocet.aspx

Kroužky 2017/18


Kroužek taneční v MŠ Na Sychrově bude probíhat ve středu v čase 16,15-17 + 17 - 17,45 hodin, 

povede lektorka Blanka Benešová.

 

Kroužek jógy v MŠ Na Sychrově bude probíhat ve čtvrtek v čase 17:00-17:45 hodin, 

povede lektor Tereza Benešová.

 

Kroužek pro kluky v MŠ Na Sychrově bude probíhat v úterý v čase 17:00-17:45 hodin, 

povede lektor Filip Beran.

 

Kroužek netradiční VV v MŠ Na Sychrově bude probíhat ve středu v čase 16 – 16,45 hodin,

Povede Kristina Gaschlerová

 

 

Desatero pro rodiče


DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU   
 V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.
Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené. 
Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.
Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.   
1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze  
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:                                         
 pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
 zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 postará se o své věci (udržuje v nich pořádek) 
2.  Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování 
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
 zvládá odloučení od rodičů
 vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 dodržuje dohodnutá pravidla  
3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti  
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
 vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
 mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
 mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
 rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
 má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla 
 pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem) 
 používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
 spolupracuje ve skupině 
4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci  
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 
- je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)
- zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
- tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
- vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
- umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
- rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
- řadí zpravidla prvky zleva doprava
- používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák) 
5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy  
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:                    
 rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
 složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů 
 rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
 rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé) 
 sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
 najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
 rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní    
    podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
 postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
 reaguje správně na světelné a akustické signály 
6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech  
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
 má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
 orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
 porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)
 rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
 rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů 
 třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
 přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
 chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
 rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký) 
7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit 
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
 soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
 „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
 záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
 pamatuje si říkadla, básničky, písničky
 přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
 postupuje podle pokynů
 pracuje samostatně 
8.  Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině 
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
 uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se) 
 navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí
 nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
 je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)
 zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
 vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
 ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
 k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)
 je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším) 
9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost  
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
 pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
 zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.
 je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí  
 svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
 zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny 
 zná celou řadu písní, básní a říkadel
 zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
 vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
 hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli  
10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě  
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
- vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)
- zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata) 
- ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
- má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví,k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady) 
- přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
- má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
- chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)
- zná faktory poškozující zdraví (kouření)
- uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí      
 
 

Aktivity dětí

 KROUŽKY 2017/18 MŠ NA SYCHROVĚ začínají od 30.10.2017 do 30.4.2018 

 

Kroužek pro kluky v MŠ Na Sychrově bude probíhat v úterý v čase 17:00-17:45 hodin, 

povede lektor Filip Beran.

 

Kroužek netradiční VV v MŠ Na Sychrově bude probíhat ve středu v čase 16 – 16,45 hodin,

Povede Kristina Gaschlerová

 

Kroužek taneční v MŠ Na Sychrově bude probíhat ve středu v čase 16,15-17 + 17 - 17:45 hodin, 

povede lektorka Blanka Benešová.

 

Kroužek jógy v MŠ Na Sychrově bude probíhat ve čtvrtek v čase 17:00-17:45 hodin, 

povede lektor Tereza Benešová.

 

 

Jídelníček

JÍDELNÍČEK    

ZMĚNA JÍDELNÍČKU VYHRAZENA 

Týden od 28.5. do 1.6.2018 

Pondělí

Svačina 1/3/7

Meruňkové acidofilní mléko s polštářky, jablko, čaj

 

Oběd      1/7/9

Zeleninová polévka s červenou čočkou

Vepřové ragú po bretaňsku s kuskusem, ovocná šťáva

 

Svačina  1/7

Houska s budapešťskou pomazánkou, rajče, mléko, čaj

 

Úterý

Svačina   1/3/7

Rohlík s vajíčkovou pomazánkou, hruška, vitakáva, čaj

 

Oběd       1/7

Selská polévka s krupkami

Kuřecí plátky na hříbkách, jasmínová rýže, citrónový čaj

 

Svačina   1/7

Chléb se sýrovou pomazánkou, okurka, mléčný nápoj, čaj

 

Středa

Svačina    1/7

Rýžovo – jáhlová kaše se skořicí a jablky, čaj z lesních plodů

 

Oběd        1/3/7/9

Slepičí vývar s nudličkami

Plněné bramborové knedlíky se zelím , ovocná šťáva

 

Svačina     1/4/7

Bageta s tuňákovou pomazánkou, mrkvička, mléko, čaj

 

Čtvrtek

Svačina       1/7

Houska s vitamínovou pomazánkou, zeleninový talíř,  jahodový čaj, mléčný nápoj

 

Oběd       1/3/7

Květáková polévka

Pohanková sekaná s americkými bramborami, zeleninový salát, ovocná šťáva

 

Svačina       1/7

Chléb s lučinou, jablko, čaj, mléko

 

Pátek

Svačina    1/7

Chléb s tvarohovou pomazánkou, okurka, mléko, čaj

 

Oběd       1/3/4/7

Zelná polévka

Zapečené těstoviny s brokolicí a rybou mahi mahi, ovocná šťáva

 

Svačina   1/3/7

Sladké pečivo s jablky a mléčným nápojem

 


Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum 


od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem   

 
1)Obiloviny obsahující lepek–nejedná se o celiakii -výrobky z nich                                                   

 

2) Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život 

 

3) Vejce a výrobky z   nich - patří mezi potraviny ohrožující život  

 

4) Ryby  a výrobky  z nich   

 

5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich- patří mezi potraviny ohrožující život 

 

6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich  

 

7) Mléko  a  výrobky  z  něj - patří mezi potraviny ohrožující život 

 

8) Skořápkové  plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů 

 

9) Celer a výrobky z  něj   

 

10) Hořčice a  výrobky z ní  

 

11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich 

 

12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2   

13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj 

 

14) Měkkýši a výrobky z nich  

 

Kalendárium MŠ Na Sychrově


 
Kalendárium školní rok 2017/18 Smile

ZÁŘÍ 2017
21.9. dopoledne
ZELENÁ A ŽLUTÁ 

22.9.2017 dopoledne
ORANŽOVÁ A MODRÁ

 BYLINKOVÉ SETKÁNÍ S KVĚTUŠKOU

Příběh, ve kterém se děti dovědí, že různé plané bylinky, co rostou všude kolem, jim mohou velmi pomoci z mnohých nesnází. Dovědí se také, jak přicházejí na svět víly a jedna z nich, Květuška, je i navštíví, aby jim o mocné síle bylin povyprávěla. Naučí je také léčivou písničku a elfí taneček.Na závěr děti s její pomocí namíchají kouzelný čaj pro celou třídu.

ŘÍJEN 2017
19.10. dopoledne
ZELENÁ A ŽLUTÁ 
dopoledne 23.10.2017
ORANŽOVÁ A MODRÁ

VĚDECKÁ SHOW 

Vědecká show ukáže zábavnou stránku chemie a fyziky s propojením do praxe. Nebudete se nudit a ještě mnohé z jejích tajů pochopíte! S energií a vtipem vás vtáhneme do světa experimentů, které nebudou jen prázdnými kouzly. Budete odcházet s pocitem pochopení a úžasu nad skvělými efekty. 

HOUBAŘSKÁ POHÁDKA

LISTOPAD 2017
začátek měsíce dle počasí

dopolene  9.11.2017
ZELENÁ A ŽLUTÁ 

 dopoledne 20.11.2017
ORANŽOVÁ A MODRÁ

23.11.2017
dopoledne
všechny třídy

USPÁVÁNÍ JEŽKŮ 
Lampionový průvod s večerní párty v leseMAGICKÁ ILUZE - kouzlení a maxi zvířátka


POHÁDKA - CO MALÍ MEDVĚDI NEVĚDÍDENTÁLNÍ HYGIENA 

PROSINEC 2017

4.12. dopoledne
všechny třídy

12.12. 17 HODIN


19.12. dopoledne
všechny třídy

 

 
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
pro starší děti s čertovskou pohádkou

VÁNOČNÍ TRHY 
ROZSVÍCENÍ ŠKOLKOVÉHO VÁNOČNÍHO STROMU S KOLEDAMI


VÁNOČNÍ HVĚZDA - kouzlo vánoc s nadílkou

LEDEN 2018
22.1.2018 program pro starší děti 

 

ŽILO BYLO JEDNO MĚSTO - EKOPOŘAD

 

ÚNOR 2018
dopoledne 8.2.2018
ZELENÁ A ŽLUTÁ 
dopoledne 15.2.2018
ORANŽOVÁ A MODRÁ

Muzicírování s panem Vrbou - přijede s obrovským batohem plným nástrojů(chrastítka,bouchátka,zvonečky,dřívka,bubínky,tamburíny a jiné) 
A vždy nějaký má velký nástroj (buben,kytaru,banjo,didgeridu,trubku,roh,....) o kterém vypráví. 

BŘEZEN 2018
dopoledne 12.3.2018
ZELENÁ A ŽLUTÁ 
ORANŽOVÁ A MODRÁ

 


NÁVŠTĚVA BROUČKOVA - pohádka

DUBEN 2018
dopoledne 9.4.2018
ORANŽOVÁ A MODRÁ

dopoledne 10.4.2018
ZELENÁ A ŽLUTÁPOHÁDKA - NA TOM NAŠEM DVOŘE


Pořad sokolnické společnosti  POznejCHápejOPatruj
pořad s živou liškou

KVĚTEN 2018

ZELENÁ A ŽLUTÁ
16.5.2018

ORANŽOVÁ
 A MODRÁ

dopoledne  4.5.2018


22.5.
2018  29.5.2018 od 16 hodin
všechny děti 
Polodenní výlet MNÍŠEK POD BRDY - POHÁDKOVÁ PROHLÍDKA ZÁMKU S VÝTVARNOU DÍLNOU

Polodenní výlet do Toulcova dvora s programem STATEČEK SE ZVÍŘÁTKYDOPOLEDNÍ PREVENTIVNÍ BEZPEČNOSTNÍ POŘAD
 
pro nejstarší děti - celý program je zaměřen na prevenci úrazů, rizikové chování doma i venku a jednoduché základy první pomoci. Školitelé jsou profesionální zdravotničtí záchranáři, policisté a hasiči

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLÁKY 
a školním rokem 2017/18

ČERVEN 2018

všechny děti 6.6.2018 dopoledne

Všechny děti 18.6.2018
dopoledne

 

 
6. ČERVNA 2018 dopoledne se proměníme na indiány ze Sychrova a užijeme si všichni společně OSLAVU DNE DĚTÍ

POHÁDKA - HURÁ NA PRÁZDNINY

 

 


Platby - školní rok 2018/2019

Úplata za předškolní vzdělávání: pro školní rok 2018/19 :

výše částky: 1 000,-Kč měsíčně

Děti 5 - 6 - 7 leté , které se vzdělávají v posledním ročníku 12 měsíců úplatu neplatí.

  číslo účtu:19 - 292270319/0800

VS :                                                

název účtu: Mateřská škola, Praha 10, Benešovská 28/2291

 
Záloha na stravné pro školní rok 2018/19 :

výše částky: 840,-Kč

  číslo účtu : 30015 - 292270319/0800

VS :                                                 

název účtu: Mateřská škola, Praha 10, Benešovská 28/2291

 

Stravování

 


Stravné MŠ Benešovská


Celodenní               40 Kč
3 – 6 let:

Celodenní                       43 Kč
7- leté:

Polodenní               33 Kč
3 – 6 let:

Polodenní                       35 Kč
7- leté:Stanovený finanční limit MŠ Benešovská

Přesnídávka                8 Kč

Přesnídávka                       9 Kč

Oběd                        25 Kč

Oběd                               26 Kč

Svačina                      7 Kč

Svačina                              8 Kč

Celkem                  40  Kč

Celkem                            43 Kč

 
Dětem i zaměstnancům je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle výše uvedených předpisů pro školní stravování. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována technologie přípravy pokrmů a nápojů. Konceptem zdravého stravování není pouze konzumace ovoce, zeleniny a racionální výživy, ale i konzumace masa, ryb, mléka, cukru, luštěnin a dalších potravin, jejichž spotřebu v rámci spotřebního koše vedoucí školní jídelny měsíčně vyhotovuje.
Děti mají po celý den zajištěn pitný režim a mezi jídly jsou dodržovány vhodné intervaly. Dopolední svačina je podávána v 9 hodin, oběd ve 12 hodin a odpolední svačina v 15 hodin.

Provoz školní jídelny se řídí:
  • Vyhláškou č. 107/2005Sb. – O školním stravování
  • Zákonem č. 561/2004Sb. – Školským zákonem ve znění pozdějších předpisů
  • Zákonem č. 258/2000Sb. – O chraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláškou č. 343/2009Sb. – O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
  • Nařízením Evropského parlamentu č. 852/2004 – O hygieně potravin
  • Metodikou spotřebního koše
  • Systémem HACCP (systém kritických bodů)