AKTUALITY

Pozdrav duhové víly B

Sledujte hlavní stránku http://www.e-msbenesovska.cz/

Preventivní opatření B

Vážení rodiče, 

Vláda 12.3.2020 ve 14 hodin vyhlásila kvůli výskytu koronaviru na 30 dnů nouzový stav na celém území České republiky.

Provoz mateřské školy je od 17.3.2020 do odvolání omezen.

Úplata za předškolní vzdělávání je snížena za březen 2020 na polovinu, 
platby za duben 2020 stravné a školné neposílejte, přeplatky budou vráceny.

Zápis do MŠB


INFORMACE PRO RODIČE O ZÁPISECH DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
ZŘIZOVANÝCH MČ PRAHA 10
pro školní rok 2020/2021

Zápis a příjem vyplněných žádostí o přijetí se ve všech MŠ uskuteční 5. května 2020.

K zápisu se dostaví zákonní zástupci dítěte a předloží:

  • svůj občanský průkaz,
  • rodný list dítěte,
  • doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Pokud tento doklad nebude předložen, není možné dítě k předškolnímu vzdělávání přijmout (dle § 50 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Toto neplatí pro děti, které ve školním roce 2020/2021 budou plnit povinné předškolní vzdělávání.

Dle § 34 odst. 1) školského zákona č. 561/2004 Sb., budou do MŠ přednostně přijímány děti od tří let věku ze školského obvodu Prahy 10. Pro dítě, které před začátkem školního roku dovršilo 5 let, je předškolní vzdělávání povinné.

 

Děti jsou do MŠ přijímány podle kritérií zveřejněných v každé  MŠ.

Žádosti o přijetí dítěte do MŠ a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek MŠ, nebo si je v MŠ, po dohodě s ředitelkou školy, nebo v době dnů otevřených dveří v MŠ vyzvednout.

V případě nejasností či vysvětlení podrobností o zápisu doporučujeme rodičům, aby se v dostatečném předstihu informovali přímo u ředitelek MŠ.

Rodičům doporučujeme využít elektronický předzápis (na webu MŠ), který bude aktivní od 6. 4. 2020 do dne zápisu. Rodiče se „předzapíší“ do vybrané MŠ a v den řádného zápisu přijdou do MŠ již s vyplněnou žádostí a výše uvedenými doklady. Tento předzápis rodičům i ředitelkám MŠ velmi usnadní a časově zkrátí proces zápisu dítěte.

O přijetí či nepřijetí dítěte rozhodne ve správním řízení ředitelka MŠ a vydá o tom písemné rozhodnutí, které si rodiče vyzvednou osobně v MŠ. Současně při převzetí tohoto rozhodnutí podepíší rodiče v MŠ oznámení („zápisový lístek pro předškolní vzdělávání“) o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro jinou MŠ v případě, podali-li duplicitně také žádost o přijetí do další MŠ.

Rodiče dítěte odevzdáním tohoto zápisového lístku potvrzují svůj úmysl vzdělávat dítě v dané mateřské škole a zároveň uvolní místo dalšímu nepřijatému uchazeči. Tímto krokem již nemusí rodiče znovu navštěvovat MŠ, do které také podali žádost o přijetí.

 

Prosíme rodiče, aby sledovali webové stránky MŠ, kde bude po zápisech vyvěšen seznam přijatých dětí, uvedených pod kódy, které rodiče získají při zápisu. 

 

Pokud se zákonný zástupce dítěte nemůže osobně zúčastnit zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání, může úředně ověřeným pověřením zmocnit k tomuto úkonu jinou osobu.

Městská část Praha 10 si tímto dovoluje požádat zákonné zástupce dětí o spolupráci a solidaritu mezi sebou při volbě vzdělávací instituce.

Bližší informace o konkrétním čase najdou rodiče na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.

 

Porucha telefonu

V případě poruchy pevné linky využijte mobilní telefon 776 753 084.

Prázdninový provoz 2020 B

MŠ Benešovská - provoz 1.7.- 3.7.2020 a od 17.8. do 21.8.2020

zápis 27.5.2020 od 13 hodin do 17 hodin v MŠ Na Sychrově 10, Praha 10


NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL
ve školním roce 2019/2020

Zákonný zástupce do 20. května 2020 oznámí písemně ve své kmenové MŠ (kde je dítě již zapsáno k předškolnímu vzdělání a dochází tam) záměr dítě přihlásit k náhradnímu prázdninovému provozu v jiné MŠ a v žádosti uvede termín požadované docházky.
 
Od ředitelky MŠ obdrží potřebné dokumenty k zápisu do zvolené školy na prázdninový provoz.

Poté v níže uvedených termínech podá žádost o přijetí dítěte (spolu s evidenčním listem) do náhradního provozu v MŠ, která v daném období bude otevřena. Zároveň zaplatí v této MŠ úplatu za předškolní vzdělávání (školné) a za školní stravování (stravné).

Za zapsané k náhradnímu provozu se považuje dítě, jehož zákonný zástupce odevzdal v náhradní MŠ žádost o přijetí dítěte, evidenční list, zaplatil školné i stravné a byl vyrozuměn o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v daném období.

Do každé MŠ s náhradním prázdninovým provozem je nutné přihlásit dítě zvlášť. Výše školného a stravného bude zákonným zástupcům sdělena v kmenové škole po podání písemné žádosti k prázdninovému provozu.

Upozorňujeme zákonné zástupce, že k náhradnímu prázdninovému provozu mohou být přijaty pouze děti, které již dochází do některé z MŠ zřízení MČ Praha 10. Ředitelka MŠ může zapsat děti k náhradnímu prázdninovému provozu v konkrétním termínu pouze do výše kapacity MŠ, uvedené v rejstříku škol a školských zařízení.

Zápisy k náhradnímu prázdninovému provozu se konají tyto dny v těchto mateřských školách (konkrétní hodiny naleznete na webových stránkách jednotlivých škol):

    • 21. května: MŠ Zvonková, MŠ Troilova a MŠ U Roháčových kasáren (pro termíny mezi 13.7. a 24.7.2020)
    • 26. května: MŠ Nučická, MŠ Tolstého a MŠ Vladivostocká (pro termíny mezi 27.7. a 7.8.2020)
    • 27. května: Na Sychrově pro termín 10. -14.8.2020 pro termín 17. - 21.4.2020 v MŠ Hradešínské a Benešovské se koná zápis také Na Sychrově, MŠ Kodaňská a MŠ Omská (pro termíny mezi 10.8. a 21.8.2020)

Náhradní prázdninový provoz v MŠ zřízených MČ Praha 10

Období
1.7. – 3.7. všechny  otevřené
(kromě MŠ U Vršovického nádraží z důvodu probíhající rekonstrukce pavilonu)
6.7. – 10.7. všechny MŠ zavřené
13.7. – 24.7. MŠ Zvonková, MŠ Troilova, MŠ U Roháčových kasáren
27.7. – 7.8. MŠ Nučická, MŠ Tolstého, MŠ Vladivostocká
10.8. – 21.8. MŠ Benešovská (MŠ Na Sychrově), MŠ Kodaňská, MŠ Omská
24.8. – 31.8. přípravný týden, všechny MŠ zavřené

 

Podkategorie