AKTUALITY

Letní provoz 2021 H

POSTUP ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH ZŘÍZENÝCH MČ PRAHA 10

Zákonní zástupci, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě mimo kolektivní zařízení po dobu přerušení provozu své kmenové MŠ v měsíci červenci a srpnu, mohou využít prázdninového provozu v náhradní MŠ.

Zákonný zástupce:

- nejpozději do 20. 5. 2021 sdělí ve své kmenové MŠ záměr využít náhradní prázdninový provoz (písemně prostým e-mailem či v listinné podobě)

- vyplní žádost o přijetí k prázdninovému provozu (lze stáhnout na webových stránkách MŠ, která zajišťuje prázdninový provoz, či v krajním případě po telefonické domluvě osobně vyzvednout v náhradní MŠ). Důležité je uvést požadovaný termín/data docházky.

- vyplněnou žádost odevzdá v MŠ, která zajišťuje náhradní prázdninový provoz, v termínu 25. 5. – 26. 5. 2021 jedním z těchto způsobů:

1. prostřednictvím datové schránky zákonného zástupce (ne firemní datová schránka); ID školní datové schránky je uvedeno na webových stránkách MŠ 

2. elektronicky e-mailovou poštou na školní e-mail uvedený na webových stránkách MŠ; žádost musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem zákonného zástupce

3. poštou s vlastnoručním podpisem zákonného zástupce

4. osobním podáním v MŠ s vlastnoručním podpisem zákonného zástupce; nutná je telefonická domluva předem na telefonní číslo uvedené na webových stránkách MŠ. Tento způsob bude akceptován pouze v krajních a ojedinělých případech.

 Potřebují-li rodiče umístit dítě během prázdnin do více MŠ, musí do každé MŠ zaslat žádost o přijetí zvlášť. Není možné podávat žádost na jeden termín do více škol. 

- po obdržení informace od ředitelky MŠ, která zajišťuje prázdninový provoz, o termínu, bankovním spojení a variabilním symbolu pro bezhotovostní platbu, uhradí zákonný zástupce nejpozději do 4. 6. 2021 úplatu za předškolní vzdělávání a stravné. Hotovostní platba bude akceptována pouze ve výjimečných případech. 

Po uhrazení těchto plateb může ředitelka školy rozhodnout o přijetí dítěte do MŠ. 

Kritéria pro přijetí 

-       dítě musí být již zapsané do některé MŠ zřízené MČ Praha 10

-       zákonný zástupce bezpodmínečně potřebuje umístit své dítě do MŠ z pracovních důvodů (home office není relevantním důvodem k umístění dítěte do MŠ)

-       zákonný zástupce nemůže zajistit péči o své dítě mimo kolektiv MŠ

-       děti zákonných zástupců na RD/MD mohou být přijaty na prázdninový provoz pouze na doplnění dané kapacity MŠ

 Počet dětí ve třídě MŠ bude stanoven s ohledem na epidemiologickou situaci a na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR. Tento počet se může i po přijetí dětí do náhradní MŠ změnit/snížit. V tom případě škola přistoupí k losování zájemců o náhradní prázdninový provoz.

NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ zřízených MČ Praha 10

Období

1. – 2. 7. 2021

všechny MŠ v běžném provozu

5. - 9. 7. 2021

všechny MŠ zavřené

12. 7. – 23. 7. 2021 v náhradním provozu

MŠ Dvouletky

MŠ Chmelová – pracoviště Podléšková

MŠ Magnitogorská 

26. 7. – 6. 8. 2021 v náhradním provozu

MŠ Nedvězská

MŠ Štěchovická – pracoviště Rembrandtova

MŠ Hřibská

9. 8. – 31. 8. 2021

všechny MŠ zavřené