AKTUALITY

Prázdninový provoz 2019 H

  NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL

ve školním roce 2018/2019

V souladu s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění, byl ředitelkami mateřských škol (dále MŠ) a Odborem školství MČ Praha 10 projednán náhradní prázdninový provoz MŠ zřízených MČ Praha 10.

Zákonní zástupci, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě po dobu přerušení provozu své kmenové MŠ, mohou využít prázdninového provozu v náhradní MŠ.

Zákonný zástupce do 20. května oznámí ve své kmenové MŠ (kde je dítě již zapsáno k předškolnímu vzdělávání a dochází tam) záměr dítě přihlásit k náhradnímu prázdninovému provozu v jiné MŠ a požádá ředitelku o kopii Evidenčního listu svého dítěte. Poté v níže uvedených termínech podá spolu s evidenčním listem žádost o přijetí do náhradního provozu v MŠ, která v daném období bude otevřena. Zároveň zaplatí v této MŠ úplatu za předškolní vzdělávání (školné) a za školní stravování (stravné).

Za zapsané k náhradnímu prázdninovému provozu se považuje dítě, jehož zákonný zástupce odevzdal v náhradní MŠ Evidenční list, zaplatil školné i stravné a byl vyrozuměn o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v daném období.

Do každé MŠ s náhradním prázdninovým provozem je nutné přihlásit dítě zvlášť.

Výše školného a stravného bude zákonným zástupcům sdělena v konkrétní MŠ zajišťující náhradní prázdninový provoz.

Upozorňujeme zákonné zástupce, že k náhradnímu prázdninovému provozu mohou být přijaty pouze děti, které již dochází do některé z MŠ zřízené MČ Praha 10. A dále také upozorňujeme, že na pokyn zřizovatele budou ředitelky MŠ při přijímání k náhradnímu prázdninovému provozu brát v potaz i to, zda je někdo ze zákonných zástupců dítěte na mateřské (rodičovské) dovolené. Těmto žadatelům bude možno vyhovět pouze v případě, že budou v MŠ k dispozici volná místa.

Ředitelka MŠ může zapsat děti k náhradnímu prázdninovému provozu v konkrétním termínu pouze do výše kapacity MŠ, uvedené v rejstříku škol a školských zařízení.

Dny, kdy budou MŠ uzavřeny, budou opět věnovány nezbytným opravám, malování prostor a rekonstrukcím, které nelze provádět za běžného provozu.

Zápisy k náhradnímu prázdninovému provozu se konají tyto dny v těchto mateřských školách:

27. května MŠ Štěchovická, MŠ Mládežnická a MŠ Magnitogorská (pro termíny mezi 8. 7. a 26. 7. 2019)

29. května MŠ Dvouletky, MŠ Tuchorazská a MŠ Přetlucká (pro termíny mezi 5. 8. a 23. 8. 2019)

Děkujeme za porozumění.

Přejeme Vám i Vašim dětem báječné prázdniny plné hezkých zážitků a odpočinku. Odbor školství ÚMČ Praha 10

 

NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ zřízených MČ Praha 10

Období

1. 7. – 5. 7.

(5. 7. státní svátek)

všechny MŠ zavřené

8. 7. – 26. 7.

MŠ Štěchovická

MŠ Mládežnická

MŠ Magnitogorská

29. 7. – 2. 8.

všechny MŠ zavřené

5. 8. – 23. 8.

MŠ Dvouletky

 

MŠ Tuchorazská

 

MŠ Přetlucká

26. 8. – 30. 8.

přípravný týden

Kritéria přijetí 2019/20

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Mateřská škola Praha 10, Benešovská 28/2291, příspěvková organizace
Ředitelka mateřské školy Benešovská 28/2291,Praha 10 stanovila dole uvedená kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písmene b) zákona č.561/2004 S., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce 2019/20 překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. O přijetí dítěte se zdravotním znevýhodněním rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, odborného lékaře, případně též registrujícího lékaře pro děti a dorost.
1.     Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34 a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu* mateřské školy. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2019 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání. 
2.     Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu* mateřské školy, které před začátkem školního roku (do 31.8.2019) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení. 
3.     Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu* mateřské školy, které do 31.8.2019 dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
* Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol, dle které je spádovým obvodem Mateřské školy, Praha 10, Benešovská 28/2291, příspěvková organizace celé území MČ Praha 10. 
Tato kritéria nabývají platnosti 26. března 2019.                      Bc. Květa Voržáčková, ředitelka školy

Informace MČ P10 zápis 2019 H

INFORMACE PRO RODIČE O ZÁPISECH DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH MČ PRAHA 10

pro školní rok 2019/2020

Zápis a příjem vyplněných žádostí o přijetí se ve všech MŠ uskuteční 6. května 2019.

K zápisu se dostaví rodiče (zákonní zástupci) dítěte a předloží:

 • ·       svůj občanský průkaz,
 • ·       rodný list dítěte,
 • ·       doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Pokud tento doklad nebude předložen, není možné dítě k předškolnímu vzdělávání přijmout (dle § 50 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Toto neplatí pro děti, které ve školním roce 2019/2020 budou plnit povinné předškolní vzdělávání.

Dle § 34 odst. 1) školského zákona č. 561/2004 Sb., budou do MŠ přednostně přijímány děti od tří let věku ze školského obvodu Prahy 10. Pro dítě, které před začátkem školního roku dovršilo 5 let, je předškolní vzdělávání povinné. 

Děti jsou do MŠ přijímány podle kritérií zveřejněných v každé  MŠ.

Žádosti o přijetí dítěte do MŠ a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek MŠ, nebo si je v MŠ, po dohodě s ředitelkou školy, nebo v době dnů otevřených dveří v MŠ vyzvednout.

V případě nejasností či vysvětlení podrobností o zápisu doporučujeme rodičům, aby se v dostatečném předstihu informovali přímo u ředitelek MŠ. 

Rodičům doporučujeme využít elektronický předzápis, který jim i MŠ velmi usnadní a časově zkrátí proces zápisu dítěte. Předzápis bude aktivní v době od 1. 4. do 5. 5. 2019, 23:59 hodin. Rodiče se „předzapíší“ do vybrané MŠ a v den řádného zápisu přijdou do MŠ s vytisknutou žádostí a výše uvedenými doklady, cizinci s překladatelem. 

O přijetí či nepřijetí dítěte rozhodne ve správním řízení ředitelka MŠ a vydá o tom písemné rozhodnutí, které si rodiče vyzvednou osobně v MŠ. Současně při převzetí tohoto rozhodnutí podepíší rodiče v MŠ oznámení („zápisový lístek pro předškolní vzdělávání“) o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro jinou MŠ, do které duplicitně podali také žádost o přijetí.

Rodiče dítěte odevzdáním tohoto zápisového lístku potvrzují svůj úmysl vzdělávat dítě v dané mateřské škole a zároveň uvolní místo dalšímu nepřijatému uchazeči. Tímto krokem již nemusí rodiče znovu navštěvovat MŠ, do které také podali žádost o přijetí. 

Prosíme rodiče, aby sledovali webové stránky MŠ, kde bude po zápisech vyvěšen seznam přijatých dětí, uvedených pod kódy, které rodiče získají při zápisu.  

Pokud se zákonný zástupce dítěte nemůže osobně zúčastnit zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání, může úředně ověřeným pověřením zmocnit k tomuto úkonu jinou osobu.

Městská část Praha 10 si tímto dovoluje požádat zákonné zástupce dětí o spolupráci a solidaritu mezi sebou při volbě vzdělávací instituce.

Fotografování H

V pondělí 20.5.2019 od 9 hodin proběhne ve školce společné fotografování tříd.

Bude se společně fotit celá 1.třída „Šnečci“
a
společně fotit celá 2.třída „Sluníčko“ .
 
PŘIJĎTE, PROSÍM, VČAS (do 8:20 h)
A DĚTI OBLÉKNĚTE SLAVNOSTNĚ !!!!!
 
Kdo by měl zájem o fotku(y) tzv.
„SKUPINKY KAMARÁDŮ“ ,
přineste v den fotografování do školky na lístečku napsané jméno svého dítěte a jméno kamaráda (případně kamarádů), se kterým(i) chce být vaše dítě vyfotografováno.
 

DĚKUJI.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

ZÁPIS  DĚTÍ  DO  MATEŘSKÝCH  ŠKOL pro školní rok 2019/2020 

MŠ Benešovská, MŠ Hradešínská, MŠ Na Sychrově se bude konat pro všechny budovy
6.5. 2019 v budově MŠ Na Sychrově od 13 do 18 hodin
 
zápis – příjem vyplněných přihlášek / vyplněná žádost o přijetí + evidenční list s potvrzením lékaře/
 
 
U zápisu rodiče (zákonní zástupci) předloží svůj občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte (dle § 50 zák. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)
 
Přihlášky a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek mateřské školy - viz DOKUMENTY - žádost o přijetí, oboustranně evidenční list.
 
K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu mateřské  MČ Praha 10.
 
Děti jsou do MŠ přijímány podle kritérií, která budou zveřejněna , nezáleží na čase, ve kterém se k zápisu dostaví.
Nejpodstatnějším  kritériem přijetí dítěte pro rok 2019/20 bude bydliště na MČ Praha 10 /jeden spádový obvod/ a věk dítěte. 
 
Seznamy přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání budou zveřejněny do 19.5.2019 - vyvěšeny na webu a budově školy.  
20. a 21.5. 2019 v době 13 -17 hodin si zákonní zástupci přijdou osobně vyzvednout rozhodnutí o přijetí dítěte do ředitelny MŠ Na Sychrově 10, Praha 10 a podepíší zápisový lístek s potvrzením nástupu do naší školy.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno poštou.
  
Adaptační program - první krůčky dítěte v naší mateřské škole
 
1. týden První dny - přivítání, vzájemné seznámení, dítě dostane nebo si samo vybere svoji značku, chvilku si pohraje a seznámí se s kamarády a v 10 hodin odchází domů.
 
2. - 4. týden Dopolední docházka - odchod po obědě - 12:30 - 13:00 hod. Pokud probíhá první měsíc adaptace bez obtíží, je možné vyzkoušet celodenní pobyt dítěte v MŠ. První tři měsíce si dítě hledá své místo v kolektivu vrstevníků, seznamuje se s pravidly, navazuje kontakty a postupně se zapojuje do všech aktivit.
 
Chcete-li přispět k pohodě vašeho dítěte, snažte se prosím o spolupráci:
 • veďte dítě k pozdravu při příchodu a odchodu + milý úsměv je pro všechny hezkým začátkem dne
 • když nám budete důvěřovat, dítě nebude cítit stres z odloučení
 • pokud se objeví slzičky, neprodlužujte zbytečně loučení, věřte nám i dítěti, že společně situaci zvládneme
 • snažte se děti vést k samostatnosti, zvláště v hygieně, oblékání a jídle
 • zvládnutí sebeobsluhy vytváří u dětí zdravé sebevědomí
 
Mamimko, už nejsem miminko!
 • Umím se obouvat a zouvat bačkory a boty (tkaničky zaváže paní učitelka).
 • Poznám si své oblečení (vše by mělo být podepsané).
 • Oblékám a svlékám si tričko, kalhoty, ponožky (učitelka připraví, nasměruje, pomůže, ale já se musím snažit).
 • Vydržím sedět při jídle u stolu.
 • Sám se najím lžící.
 • Piji ze skleničky, hrnečku.
 • Umývám si ruce mýdlem, utírám se do ručníku, ovládám kohoutek nebo pákovou baterii.
 • Umím používat kapesník, vysmrkat se.
 • Zvládám chůzi po schodech.
 • Používám záchod - včas si dojít