AKTUALITY

Ochrana osobních údajů GDPR MŠH

Mateřská škola Praha 10, Benešovská 28/2291, příspěvková organizace  - dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace školy). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS 2kakxh7 , emailem na adrese ms.benesovska@ seznam.cz nebo poštou na adrese Mateřská škola Praha 10, Benešovská 28/2291, příspěvková organizace
Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Viera Pávková tel. č. 601 333 185,
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o dětech následující typy údajů:
jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění dítěte; údaje o mimořádném nadání dítěte; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.

SOKOLÍNEK ukázková hodina

17.5.2018 se koná ukázková hodina v TJ Sokol Vršovice.

Sraz na schodech budovy 9,40 hodin - přezutí, fotoaparáty s sebou - přijďte všichni, ať má každé dítě svého diváka!

Duhové stopy minulosti

Milí rodiče,
 
s radostí Vám sdělujeme, že MČ Praha 10 podpořila naši žádost o dotaci  

 
Duhové stopy historie Prahy 10.
 
Projekt podporuje otevřenost naší duhové mateřské školy a očekáváme ovlivnění pozitivní edukační atmosféry při plnění cíle:
 
 • Ø zjištění historie našich budov škol, jména ulice Na Sychrově, Hradešínská, Benešovská
 
Očekávaným výstupem bude možnost vytvoření naučných panelů – nástěnek, kde děti se svými sourozenci, rodiči, prarodiči budou zaznamenávat průběh svého pátrání / nástěnky 40 x 60 cm budou připraveny na vyžádání v prvním dubnovém týdnu/.
Vyhodnocením projektu bude výstava panelů- nástěnek /vytvořených rodinami/ s historickými zajímavostmi.
V konečné fázi  formou anonymního hlasování získáme z každé školy 40 vítězů /10 rodin z každé MŠ vyhraje 4 poukazy zahrnující dopravu a vstupenky na historickou památku zdarma/.
 
Plánujeme jednodenní sobotní červnový výlet :
 
MŠ Na Sychrově – zámek Sychrov, 2.6.2018 odjezd 9 hodin

MŠ Benešovská – zámek Benešov nad Ploučnicí, 16.6.2018 odjezd 9 hodin

MŠ Hradešínská – obec Hradešín + skanzen Kouřim 9.6.2018 odjezd 9 hodin
 
Časový plán
 
Březen 2018 – seznámení s projektem, cílem a výstupem na setkání s rodiči
Duben 2018 - získávání historických podkladů
Květen 2018 – vytvoření naučných panelů, výstava pro veřejnost
Červen 2018 – společné poznávací výlety na jednotlivých školách
Září 2018 - fotografická výstava pro veřejnost, seznámení s výstupy na webu škol

Indiánský sportovní den 11.6.2018

11. ČERVNA 2018 dopoledne se proměníme na indiány ze Sychrova a užijeme si všichni společně OSLAVU DNE DĚTÍ.

Hledáme kvalifikovanou učitelku

Přijmeme do našeho kolektivu spolehlivou, kreativní kolegyni.

Kontakt 602 669 823.

Prázdninový provoz MŠ Prahy 10

Prázdninový provoz mateřských škol zřízených MČ Praha 10

 

K prázdninovému provozu mohou být přijaty pouze děti, které docházejí do některé z mateřských škol (MŠ) zřízených MČ Praha 10.

 

Zákonný zástupce si vyžádá ve své kmenové MŠ potvrzený zápisový list, se kterým se v uvedeném termínu dostaví k zápisu do mateřské školy, která bude zajišťovat prázdninový provoz. Zde odevzdají potvrzený zápisový list, zaplatí na místě školné a stravné a dítě bude přijato k docházce v době letních prázdnin. Mateřská škola zapisuje na daný termín děti pouze do výše své kapacity.

 

Za přijaté dítě na prázdninový provoz se považuje takové, jehož rodiče odevzdali zápisový list a zároveň zaplatili školné a stravné.

Termíny pro školní rok 2017/2018

Do 11. května rodiče oznámí ve své kmenové MŠ třídním pedagogům, že chtějí přihlásit dítě k prázdninovému provozu a požádají ředitelku o kopii zápisového listu.

Zápisy k prázdninovému provozu se konají v mateřských školách:

 

16. května MŠ U Vršovického nádraží od 13 do 18 hodin.

21. května MŠ Vladivostocká od 13 do 18 hodin.

22. května MŠ Tolstého od 13 do 18 hodin.

24. května MŠ Na Sychrově od 13 do 18 hodin.

 

Prázdninový provoz mateřských škol 2018

2. 7. – 13. 7.                                                                30. 7. – 10. 8.

1. oblast: MŠ U Vršovického nádraží                       1. oblast: MŠ Vladivostocká

16. 7. – 27. 7.                                                                   13. 8. – 24. 8.             

1. oblast: MŠ Na Sychrově                                       1. oblast: MŠ Tolstého

                                                          

27. 8. – 31. 8. Není zajištěn provoz

 1. oblast: Bajkalská, Benešovská, Hradešínská, Na Sychrově, Kodaňská, Magnitogorská, Tolstého, U Roháčových kasáren, U Vrš. Nádraží, Vladivostocká

Fotografování tříd a kamarádů 21.5.2018

21.5 2018 od 9 hodin plánujeme fotografování tříd a skupinek kamarádů. 

Své fotopřání sdělte vedoucí učitelce Mgr. Renatě Stýblové

PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ ZRAKU

Termín preventivního vyšetření zraku

 
Preventivní screeningové vyšetření zraku proběhne pro přihlášené děti
ve středu 6.6.2018 od 11 hodin.

Platba hotově - 150Kč v MŠ ráno při příchodu.

 

Omezení provozu MŠ

Oznámení přerušení provozu mateřské školy
 
V souladu s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,
ve znění pozdějších přepisů a po dohodě se zřizovatelem rozhodla
ředitelka školy o přerušení provozu mateřské školy,
jejíž činnost vykonává Mateřská škola Praha 10, Benešovská 28/2291, příspěvková organizace
ve dnech 1.7.2018 - 31.8.2018

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

ZÁPIS  DĚTÍ  DO  MATEŘSKÝCH  ŠKOL pro školní rok 2018/2019 

MŠ Benešovská, MŠ Hradešínská, MŠ Na Sychrově se bude konat pro všechny budovy
10.5. 2018 v budově MŠ Na Sychrově od 13 do 19 hodin
 
zápis – příjem vyplněných přihlášek / vyplněná žádost o přijetí + evidenční list s potvrzením lékaře/
 
K zápisu se dostaví rodiče s dítětem.
 
U zápisu rodiče (zákonní zástupci) předloží svůj občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte (dle § 50 zák. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)
 
Přihlášky a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek mateřské školy - viz DOKUMENTY - žádost o přijetí, oboustranně evidenční list.
 
K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu mateřské  MČ Praha 10.
 
Děti jsou do MŠ přijímány podle kritérií, která budou zveřejněna , nezáleží na čase, ve kterém se k zápisu dostaví.
Nejpodstatnějším  kritériem přijetí dítěte pro rok 2018/19 bude bydliště na MČ Praha 10 /jeden spádový obvod/ a věk dítěte. 
 
O přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží rodiče písemné rozhodnutí ředitelky do 9.6.2018.
 
Adaptační program - první krůčky dítěte v naší mateřské škole
 
1. týden První dny - přivítání, vzájemné seznámení, dítě dostane nebo si samo vybere svoji značku, chvilku si pohraje a seznámí se s kamarády a v 10 hodin odchází domů.
 
2. - 4. týden Dopolední docházka - odchod po obědě - 12:30 - 13:00 hod. Pokud probíhá první měsíc adaptace bez obtíží, je možné vyzkoušet celodenní pobyt dítěte v MŠ. První tři měsíce si dítě hledá své místo v kolektivu vrstevníků, seznamuje se s pravidly, navazuje kontakty a postupně se zapojuje do všech aktivit.
 
Chcete-li přispět k pohodě vašeho dítěte, snažte se prosím o spolupráci:
 • veďte dítě k pozdravu při příchodu a odchodu + milý úsměv je pro všechny hezkým začátkem dne
 • když nám budete důvěřovat, dítě nebude cítit stres z odloučení
 • pokud se objeví slzičky, neprodlužujte zbytečně loučení, věřte nám i dítěti, že společně situaci zvládneme
 • snažte se děti vést k samostatnosti, zvláště v hygieně, oblékání a jídle
 • zvládnutí sebeobsluhy vytváří u dětí zdravé sebevědomí
 
Mamimko, už nejsem miminko!
 • Umím se obouvat a zouvat bačkory a boty (tkaničky zaváže paní učitelka).
 • Poznám si své oblečení (vše by mělo být podepsané).
 • Oblékám a svlékám si tričko, kalhoty, ponožky (učitelka připraví, nasměruje, pomůže, ale já se musím snažit).
 • Vydržím sedět při jídle u stolu.
 • Sám se najím lžící.
 • Piji ze skleničky, hrnečku.
 • Umývám si ruce mýdlem, utírám se do ručníku, ovládám kohoutek nebo pákovou baterii.
 • Umím používat kapesník, vysmrkat se.
 • Zvládám chůzi po schodech.
 • Používám záchod - včas si dojít