Vážení rodiče,

děkujeme všem zákonným zástupcům dětí v povinném předškolním vzdělávání a vybraných profesí  za zprávu o docházce dítěte od 12.4.2021. 
https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021
Věříme, že společně zvládneme dodržet všechna opatření k návratu dětí do mateřské školy. Počítejte s nutným časem v testovacím prostoru školy - příchod do MŠ 6,30 - 8 hodin! Omluvte vždy do 8 hodin dítě ze stravování, pokud nepřijde.
Na Váš email byla zaslána pravidla testování, manuál a informace o organizaci provozu od 12.4.2021, aktualizované dne 14.4.2021:  
K provedení testu lze užít výhradně testů poskytnutých školou. Tj. testy přinesené ze strany třetích osob nelze akceptovat.
Pokud dítě bude nastupovat mimo testovací dny v pondělí a ve čtvrtek, domluvte si s ředitelkou školy individuální testování.

V případě, že při čtvrtečním testování bude některé dítě ze skupiny pozitivní, děti musí zůstat do doby oznámení  výsledku PCR testu pozitivně testovaného dítěte v péči rodičů. Poté mohou opět navštěvovat MŠ nebo nastupují do karantény dle pokynu KHS.
Připravte si pod roušku úsměv, první dny trpělivost a dostatek času- čeká nás krok do neznáma, ale k lepším zítřkům......
https://www.testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf
https://praha10.cz/urad-mc/tiskove-zpravy-a-aktuality/artmid/4284/testovani-ve-skolach?articleid=3394

Vybrané profese § Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti se vztahují na tyto vybrané profese:
 

- zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

- pedagogické pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogické pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

- zaměstnance bezpečnostních sborů

- příslušníky ozbrojených sil 

- zaměstnance orgánů ochrany veřejného zdraví,

- zaměstnance uvedené v § 115 odst. 1 a další zaměstnance v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

- zaměstnance Úřadu práce České republiky,

- zaměstnance České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

- zaměstnance Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Konference ke Dni zdraví   
https://ifmsa.cz/whd-2021/


Den otevřených dveří:

vzhledem k epidemiologické situaci a mimořádným opatření vlády ČR a MŠMT letošním rokem Den otevřených dveří neplánujeme, připravujeme 3D prohlídku jednotlivých škol 

Elektronický předzápis : 

Bude probíhat od 6.4. – 4.5.2021 na webové adrese www.elektronickypredzapis.cz
Vyplníte Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a Evidenční list
Oba dokumenty vytiskněte a  Evidenční list /oboustranný/ nechte potvrdit pediatrem
Prosíme o pečlivé vyplnění údajů, které pomohou při další administraci

Zápis  - příjem vyplněných dokumentů :

Zápis bude probíhat podle aktuálních mimořádných opatření pravděpodobně vzdálenou formou v termínu 5.5.2021
Nutné doklady k zápisu :
1)     Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
2)     Evidenční list potvrzený pediatrem
3)     Rodný list dítěte - kopie
4)     Občanský průkaz zákonného zástupce -kopie
5)     Čestné prohlášení, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé

Způsob doručení žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání  a předání ostatních dokumentů 
1) Prostřednictvím datové schránky,  ID: 2kakxh7
2) Elektronicky na školní e-mail reditelka@e-msbenesovska,cz – pouze pro zákonné zástupce s elektronickým podpisem
3) Poštou na adresu školy : Mateřská škola Benešovská 28/2291, 101 00 Praha 10 - Vinohrady
4) Osobním podáním – ve výjimečných případech a po předchozí domluvě na tel. 602 669 823

Další informace budou upřesněny na webových stránkách v průběhu března, dubna 2021

Správní řízení  a výsledek přijímacího řízení
Správní řízení bude zahájeno 5.5.2021.
Po přijetí výše uvedených dokumentů vám bude zasláno registrační číslo, pod kterým bude dítě vedeno ve správním řízení . Registrační číslo bude zasláno na váš kontaktní e-mail, datovou schránku. V případě prezentační formy předáno osobně.
Správní řízení bude vedeno podle zveřejněných kritérií MŠ pro školní rok 2021/2022. Nejdůležitějším kritériem přijetí dítěte je trvalé bydliště MČ Praha 10, věk dítěte sestupně. Nahlédnutí do spisu bude možné  dne  17.5.2021 po předchozí telefonické domluvě - kontakt  602 669 823.
Seznam přijatých dětí bude pod registračními čísly zveřejněn na webových stránkách školy a vyvěšením na  budovou školy.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno do datové schránky nebo doporučeně poštou do 30 dnů od zahájení správního řízení. Vyvěšení je plánováno na 20. - 21.5.2021.
V případě, že jste žádali o přijetí duplicitně i do druhé MŠ a do obou je dítě přijato, je nutné okamžitě po vyhlášení výsledků přijímacího řízení zaslat vyplněný Zápisový lístek do té školy, kterou si pro vzdělávání dítěte vyberete. Odevzdáním zápisového lístku potvrdíte svůj úmysl vzdělávat dítě v dané mateřské škole a zároveň se uvolní místo dalšímu nepřijatému uchazeči. Městská část Praha 10 a vedení školy si dovoluje apelovat, aby jste omezili duplicitní podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání. 

Z rozhodnutí Vlády ČR jsou MŠ Benešovská, MŠ Hradešínská a MŠ Na Sychrově od 12.4.2021 uzavřeny pro děti mladší narozené po 31.8.2015. Úplata za předškolní vzdělávání nebude za březen, duben  2021 vybírána, případný další přeplatek úplaty bude na konci školního roku vrácen na účet zákonného zástupce. V tyto měsíce není třeba platit zálohu na stravné.

Ošetřovné - informace pro rodiče :  https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Distanční vzdělávání pětiletých dětí je zajištěno třídními pedagogy, k procvičování dovedností dětí můžete doma využít :
https://zabav-deti.cz/clanek/bobyho-skola-online-skola-311
https://www.vesela-chaloupka.cz/klicove-slovo/predskolaci/
http://cviceni.testy.sweb.cz/zrakdif.htm
https://www.berneska.cz/pocitani-pro-predskolaky/
www.jazykjehra.cz; lze se přihlásit na ukázkovou hodinu AJ zdarma : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 792 310 756 

Nabídka pro budoucí školáky 
https://www.zseden.cz/2021/02/24/predskolacek-edenacek-online-2/

Dodatek školního řádu D1/covid  - http://www.e-msbenesovska.cz/dokumenty-benesovska/dodatek-sr-covid-bm.html      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rodinná škola je sloučenou mateřskou školou sídlící ve dvou vinohradských vilách a nově zrekonstruované budově komunitní mateřské školy, se společným zaměřením i filozofií EMPATIE, ETIKA, EKOLOGIE

Strategickým plánem školy je podpora pozitivního chování dětí a rozvoj emoční inteligence. Snažíme se podporovat neformální vztahy s rodiči, být partnery ve společném výchovném působení a individuálně volit tu nejvhodnější metodu pro každé dítě. Školní vzdělávací program PUTOVÁNÍ ZA DUHOU má ve své vizi vytvoření prostoru sdílení a tvořivých činností, které jsou přínosné nejen pro nás, ale i ostatní. Aktualizace školního vzdělávacího programu pružně reaguje na nově vzniklé vzdělávací potřeby-podněcování dětí v hledání odpovědí na základní životní otázky. Vycházíme z kladných emočních vztahů v rodině a snažíme se společně s rodiči využít tuto nejdůležitější dobu vývoje dítěte, kdy zkušenosti a návyky z mateřské školy si děti  s sebou ponesou celý další život.          
Pedagogové směřují děti k rozpoznávání svých pocitů, k jejich ovládání, učí je nebát se překážek a podporují jejich optimistické myšlení. Díky pozitivním emocím vytváří prostředí otevřenosti k citům, k chápání pojmů jako sympatie, soucit, přátelství. Celý kolektiv školy pomáhá pozitivním hodnocením konkrétních činností  pěstovat u dětí sebedůvěru, chuť k objevování, ke tvořivosti, k navazování vztahů, ke schopnosti zhodnotit se, ocenit své jednání.
Mateřská škola Benešovská   Mateřská škola Na Sychrově   Mateřská škola Hradešínská
         
Právní forma
Mateřská škola Praha 10, Benešovská 2291/28, příspěvková organizace
Adresa
Mateřská škola Benešovská 2291/28
Praha 10 – Vinohrady, 101 00

Telefon: 271 735 731
               776 753 084

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Provoz: od 6.30 do 17 hodin
Zřizovatel: MČ Praha 10
Ředitelka: Bc. Květa Voržáčková

Vedoucí učitelka
Lenka Malafová
konzultační hodiny po telefonické domluvě
  Právní forma
Mateřská škola Praha 10, Benešovská 2291/28, příspěvková organizace
Adresa
Mateřská škola Na Sychrově 10/941
Praha 10 – Michle

Telefon: 272 681 044
               720 950 771  
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Provoz: od 6,30 do 17 hodin
Zřizovatel: MČ Praha 10
Ředitelka: Bc. Květa Voržáčková

Zástupkyně ředitelky:
Magdalena Neumanová
Zástupce statutárního orgánu
Eva Růžičková
konzultační hodiny po telefonické domluvě
  Právní forma
Mateřská škola Praha 10, Benešovská 2291/28, příspěvková organizace
Adresa
Mateřská škola Hradešínská 17/1974
Praha 10 – Vinohrady, 101 00

Telefon: 224 253 873
               607 125 237
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Provoz: od 6.30 do 17 hodin
Zřizovatel: MČ Praha 10
Ředitelka: Bc. Květa Voržáčková

Vedoucí učitelka
Mgr. Renata Stýblová
konzultační hodiny po telefonické domluvě
 Pověřenec GDPR  Viera Pávková 
tel. č. 601 333 185,
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   Pověřenec GDPR  Viera Pávková 
tel. č. 601 333 185,
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   Pověřenec GDPR  Viera Pávková 
tel. č. 601 333 185,
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
         
  Mateřská škola Na Sychrově   Mateřská škola Hradešínská

Spolupracujeme s:

Prezentace ze stáže v Portugalsku (29. 10. 2019 - 1. 11. 2019)
Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 - MŠ Benešovská

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001376
Číslo a název výzvy: Výzva č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem
Příjemce podpory: Mateřská škola, Praha 10, Benešovská 28/2291, příspěvková organizace
Stručný popis projektu: Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Cílem projektu je vytvořit inkluzivní prostředí na základní škole a přispět tak k snazšímu začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Realizace projektu přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur
EU Praha

Zvyšování kvality školy
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa: 2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  
Specifický cíl: 02.3.61.1 - Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání 
02.3.68.5 - Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018327
Výzva: 02_20_081 - Výzva č. 02_20_081 pro Šablony III - VRR v prioritní ose 3 OP
Aktivity projektu
3.I/1 – Školní asistent - personální podpora MŠ 

3.I/5 - Chůva - personální podpora MŠ 
3.I/9 - Projektový den ve výuce (povinná aktivita)
Financování projektu : projekt je spolufinancován Evropskou unii. Doba realizace: 2/2021 – 6/2022

Název projektu: Začleňování a podpora žáků s OMJ 2020 - MŠ Benešovská
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001922

Číslo a název výzvy: Výzva č. 54 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II
Příjemce podpory: Mateřská škola, Praha 10, Benešovská 28/2291
Stručný popis projektu: Cílem projektu je rozvoj školy v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Cílem projektu je vytvořit inkluzivní prostředí v mateřské škole a přispět tak k snazšímu začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.
Projekt je spolufinancován Evropskou unii. 

eTwinning

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018327

Vybrané profese § Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese: o zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, o pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, o zaměstnanci bezpečnostních sborů, o příslušníci ozbrojených sil, o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, o zaměstnanci Úřadu práce České republiky, o zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, o zaměstnanci Finanční správy České republiky. Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.