Všechny děti přihlášené do naší školy na letní provoz jsou po uhrazení plateb přijaty Smile  
/pokud jste neuhradili stravné a úplatu za MŠ, nemůžeme Vaše dítě přijmout/

První den nástupu dítěte do MŠ si připravte ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

10.- 14.8.2020 - provoz v MŠ Na
Sychrově

17. - 21.8.2020 - provoz v MŠ Benešovská a MŠ Hradešínská

Mimořádná pravidla pro pobyt dětí v mateřské škole od 10.8.2020

Příchod dětí do 8,30 hodin, odchod „po obědě“ 12,30 – 13 hodin, po odpočinku 15 -17 hodin.

Veškeré aktivity a péče o děti budou vykonávány v neměnných skupinách a se stálým pedagogickým i provozním personálem, aby byla zajištěna dostatečná ochrana před COVID 19. Sourozenci budou umístěni v jedné skupině. Skupiny budou eliminovat vzájemný kontakt mezi sebou. Pro každou skupinu dětí je vyčleněna jedna třída MŠ.

  • Děti se od převzetí do předání zpět zákonným zástupcům mohou pohybovat v MŠ bez roušky.
  • Předávání dětí - zákonný zástupce předává dítě učitelce před vstupem do budovy MŠ. Předá osobní věci dítěte – náhradní oblečení, přezuvky, pyžamo, které se uloží do podepsané  PVC tašky. Dítěti bude přidělena značka, která slouží k oddělení osobních věcí, lůžkovin tak, aby se věci vzájemně nedotýkaly.

Zákonným zástupcům není povolen vstup do budovy

  • Zákonný zástupce vyčká, než učitelka změří dítěti teplotu (bezkontaktním teploměrem) a převezme věci pro dítě. Denně potvrdí doprovázející osoba bezinfekčnost dítěte a sdělí osobu, která bude dítě vyzvedávat. Teprve poté je dítě převzato do péče MŠ a zákonný zástupce může odejít.
  • Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu. V tomto případě předá k vyplnění lékařem „doložení zdravotní způsobilosti dítěte“.
  • Pokud se u dítěte v průběhu pobytu v MŠ objeví kašel, rýma nebo jiné známky infekčního onemocnění, jsou rodiče povinni si dítě ihned vyzvednout. Dítě bude umístěno do vyzvednutí rodičem nebo jinou pověřenou osobou v ředitelně školy, dozor zajistí pedagogický personál. Nebudeme brát na zřetel tvrzení rodičů o alergické rýmě nebo kašli. Po návratu do MŠ bude škola vyžadovat potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a může do kolektivu.
  • Zákonní zástupci předají při prvním nástupu dítěte vyplněné Čestné prohlášení, zkontrolují, zda odevzdali Evidenční list dítěte z kmenové MŠ. Bez těchto dokumentů a nezaplacení úplaty a stravného nemůže být dítě k docházce přijato. Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky ani na spaní.
  • Zaměstnanci a děti jsou povinni řídit se aktuálními obecně platnými opatřeními, která jsou aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně platnými doporučeními orgánu veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem SARS-CoV-2.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rodinná škola je sloučenou mateřskou školou sídlící ve dvou vinohradských vilách a nově zrekonstruované budově komunitní mateřské školy, se společným zaměřením i filozofií EMPATIE, ETIKA, EKOLOGIE

Strategickým plánem školy je podpora pozitivního chování dětí a rozvoj emoční inteligence. Snažíme se podporovat neformální vztahy s rodiči, být partnery ve společném výchovném působení a individuálně volit tu nejvhodnější metodu pro každé dítě. Školní vzdělávací program PUTOVÁNÍ ZA DUHOU má ve své vizi vytvoření prostoru sdílení a tvořivých činností, které jsou přínosné nejen pro nás, ale i ostatní. Aktualizace školního vzdělávacího programu pružně reaguje na nově vzniklé vzdělávací potřeby-podněcování dětí v hledání odpovědí na základní životní otázky. Vycházíme z kladných emočních vztahů v rodině a snažíme se společně s rodiči využít tuto nejdůležitější dobu vývoje dítěte, kdy zkušenosti a návyky z mateřské školy si děti  s sebou ponesou celý další život.          
Pedagogové směřují děti k rozpoznávání svých pocitů, k jejich ovládání, učí je nebát se překážek a podporují jejich optimistické myšlení. Díky pozitivním emocím vytváří prostředí otevřenosti k citům, k chápání pojmů jako sympatie, soucit, přátelství. Celý kolektiv školy pomáhá pozitivním hodnocením konkrétních činností  pěstovat u dětí sebedůvěru, chuť k objevování, ke tvořivosti, k navazování vztahů, ke schopnosti zhodnotit se, ocenit své jednání.

 Mateřská škola Benešovská   Mateřská škola Na Sychrově   Mateřská škola Hradešínská
         
Právní forma
Mateřská škola Praha 10, Benešovská 2291/28, příspěvková organizace
Adresa
Mateřská škola Benešovská 2291/28
Praha 10 – Vinohrady, 101 00

Telefon: 271 735 731
               776 753 084

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Provoz: od 6.30 do 17 hodin
Zřizovatel: MČ Praha 10
Ředitelka: Bc. Květa Voržáčková

Vedoucí učitelka
Lenka Malafová
  Právní forma
Mateřská škola Praha 10, Benešovská 2291/28, příspěvková organizace
Adresa
Mateřská škola Na Sychrově 10/941
Praha 10 – Michle

Telefon: 272 681 044
               720 950 771  
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Provoz: od 6,30 do 17 hodin
Zřizovatel: MČ Praha 10
Ředitelka: Bc. Květa Voržáčková

Zástupkyně ředitelky:
Magdalena Neumanová
Zástupce statutárního orgánu
Eva Růžičková
  Právní forma
Mateřská škola Praha 10, Benešovská 2291/28, příspěvková organizace
Adresa
Mateřská škola Hradešínská 17/1974
Praha 10 – Vinohrady, 101 00

Telefon: 224 253 873
               607 125 237
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Provoz: od 6.30 do 17 hodin
Zřizovatel: MČ Praha 10
Ředitelka: Bc. Květa Voržáčková

Vedoucí učitelka
Mgr. Renata Stýblová
 Pověřenec GDPR  Viera Pávková 
tel. č. 601 333 185,
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   Pověřenec GDPR  Viera Pávková 
tel. č. 601 333 185,
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   Pověřenec GDPR  Viera Pávková 
tel. č. 601 333 185,
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
         
  Mateřská škola Na Sychrově   Mateřská škola Hradešínská

Spolupracujeme s:

Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 - MŠ Benešovská

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001376
Číslo a název výzvy: Výzva č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem
Příjemce podpory: Mateřská škola, Praha 10, Benešovská 28/2291, příspěvková organizace
Stručný popis projektu: Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Cílem projektu je vytvořit inkluzivní prostředí na základní škole a přispět tak k snazšímu začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Realizace projektu přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur
EU Praha

Zvyšování kvality školy

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: 2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Specifický cíl: 02.3.68.1 - Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0010437
Výzva: 02_18_064 - Výzva č. 02_18_064 pro Šablony II - VRR v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu
2.I/1 - Školní asistent - personální podpora MŠ
2.I/13 - Projektový den mimo školu
2.I/5 - Chůva - personální podpora MŠ
Financování projektu

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu

782 045,00

Dotace EU

391 022,50

Podíl poskytnuté dotace EU

50 %

Státní rozpočet

391 022,50

Podíl poskytnuté dotace SR

50 %

Doba realizace: 2/2019 – 1/2021

eTwinning