Aktuální informace k obnovení provozu školy od 25.5.2020
Provoz je zajištěn v MŠ Na Sychrově pro všechny naše školy do 3.7.2020.
Děti, které nenastoupí do MŠ, jsou osvobozeny od plateb stravného a úplaty.
Všechny přeplatky, které vznikly zrušením akcí, budou vráceny.
Rozloučení s předškoláky bude třídními pedagogy zorganizováno v polovině června 2020. 
Místo konání PASOVÁNÍ  jen pro děti odcházející do ZŠ v doprovodu rodičů  :
v odpoledních hodinách na zahradě školy za podmínky dodržení hygienických pravidel.
Budete obesláni pozvánkou s potřebnými informacemi.
Mimořádná pravidla pro pobyt dětí v MŠ
Mateřská škola obnoví svůj provoz na základě rozhodnutí zřizovatele MČ Praha 10 dne 25. 5. 2020.
Péče o děti ze všech našich škol bude z provozních důvodů zajištěna pracovníky, kteří nejsou v ohrožené skupině, v budově školy Na Sychrově 10, Praha 10.
Příchod dětí do 8,30 hodin, odchod „po obědě“ 12,30 – 13 hodin, po odpočinku 15-17 hodin. První den nástupu dítěte zákonný zástupce předá ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ / bezinfekčnost/ + podepsaný dodatek ŠKOLNÍHO ŘÁDU.

Veškeré aktivity a péče o děti budou vykonávány dle přihlášených dětí v neměnných skupinách a se stálým pedagogickým i provozním personálem, aby byla zajištěna dostatečná ochrana před COVID 19. Sourozenci budou umístěni v jedné skupině. Skupiny budou eliminovat vzájemný kontakt mezi sebou. Pro každou skupinu dětí je vyčleněna jedna třída MŠ s přilehlou zahradou. O umístění vašeho dítěte vás budeme před nástupem informovat emailem.
Ø Od vstupu z ulice bude trasa ke vchodu označena barevnými kužely přidělené třídy s rozestupem 2 m. Všechny osoby včetně dětí jsou po vstupu do areálu povinni používat roušku a dodržovat pravidla bezpečné vzdálenosti.
Ø Děti se od převzetí do předání zpět zákonným zástupcům mohou pohybovat v MŠ bez roušky.
Ø 2 roušky budou mít děti v šatně v samostatném podepsaném sáčku. V případě podezření na onemocnění bude dítě do příjezdu rodičů v péči ředitelky školy izolováno a informováni všichni rodiče z dané skupiny. Zákonný zástupce obdrží dokument Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte, ihned informuje školu o výsledku vyšetření dítěte.

Všechny děti přihlášené do naší školy na letní provoz  10.-21.8.2020 budou po uhrazení plateb přijaty / začátkem června 2020 vám budou předány variabilní symboly k platbám a informace / 

INFORMACE PRO RODIČE O ZÁPISECH DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 5.5.-7.5.2020 

Od 1.9.2020 jsou přijati k předškolnímu vzdělávání :

MŠ Benešovská : 119,5,127,152,63,36,1,98,158,22,45,75,135,109,74

MŠ Hradešínská : 129,83,65,133,134,42,151,142,140,141,144,84,155,46,148,100

MŠ Sychrov : 110,60,90,106,18,121,25,79,96,19,113,108,23,118,86,91,9,34,146,116

Třídní schůzky nově přijatých dětí budou v těchto termínech : 
15.6.2020 v 17 hodin MŠ Sychrov
16.6.2020 v 17 hodin MŠ Hradešínská
17.6.2020 v 17 hodin MŠ Benešovská


Vážení rodiče, podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č.561/2004 Sb. rozhodnutí o přijetí nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí u vchodu školy a na webových stránkách školy. Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů.
První termín zveřejnění je stanoven na den 20.5.2020, na budově MŠ a www.e-msbenesovska.cz.V seznamu nemohou být uvedena jména, děti budou vedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely Vaší žádosti bude přiděleno registrační číslo a bude zasláno emailem spolu s potvrzením přijetí dokumentů k zápisu a termínem možnosti nahlédnutí do spisu dítěte ve dnech 18.-19.5.2020 / po předchozím objednání času. O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67,odst.2, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno – zákonní zástupci si jej osobně převezmou na prvních informačních schůzkách 15. -17.6. 2020. Nepřijatým dětem bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou doručenkou do rukou zákonného zástupce.
Kriteria přijetí pro školní rok 2020/21 :http://www.e-msbenesovska.cz/images/novydokumenty/Kritriaproprijimanideti202021.pdf 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rodinná škola je sloučenou mateřskou školou sídlící ve dvou vinohradských vilách a nově zrekonstruované budově komunitní mateřské školy, se společným zaměřením i filozofií EMPATIE, ETIKA, EKOLOGIE

Strategickým plánem školy je podpora pozitivního chování dětí a rozvoj emoční inteligence. Snažíme se podporovat neformální vztahy s rodiči, být partnery ve společném výchovném působení a individuálně volit tu nejvhodnější metodu pro každé dítě. Školní vzdělávací program DUHOVÝ SVĚT má ve své vizi vytvoření prostoru sdílení a tvořivých činností, které jsou přínosné nejen pro nás, ale i ostatní. Vycházíme z kladných emočních vztahů v rodině a snažíme se společně s rodiči využít tuto nejdůležitější dobu vývoje dítěte, kdy zkušenosti a návyky z mateřské školy si děti  s sebou ponesou celý další život.          
 
Pedagogové směřují děti k rozpoznávání svých pocitů, k jejich ovládání, učí je nebát se překážek a podporují jejich optimistické myšlení. Díky pozitivním emocím vytváří prostředí otevřenosti k citům, k chápání pojmů jako sympatie, soucit, přátelství. Celý kolektiv školy pomáhá pozitivním hodnocením konkrétních činností  pěstovat u dětí sebedůvěru, chuť k objevování, ke tvořivosti, k navazování vztahů, ke schopnosti zhodnotit se, ocenit své jednání.
 Mateřská škola Benešovská   Mateřská škola Na Sychrově   Mateřská škola Hradešínská
         
Právní forma
Mateřská škola Praha 10, Benešovská 2291/28, příspěvková organizace
Adresa
Mateřská škola Benešovská 2291/28
Praha 10 – Vinohrady, 101 00

Telefon: 271 735 731
               776 753 084

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Provoz: od 6.30 do 17 hodin
Zřizovatel: MČ Praha 10
Ředitelka: Bc. Květa Voržáčková

Vedoucí učitelka
Lenka Malafová
  Právní forma
Mateřská škola Praha 10, Benešovská 2291/28, příspěvková organizace
Adresa
Mateřská škola Na Sychrově 10/941
Praha 10 – Michle

Telefon: 272 681 044
               720 950 771  
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Provoz: od 6,30 do 17 hodin
Zřizovatel: MČ Praha 10
Ředitelka: Bc. Květa Voržáčková

Zástupkyně ředitelky:
Magdalena Neumanová
Zástupce statutárního orgánu
Eva Růžičková
  Právní forma
Mateřská škola Praha 10, Benešovská 2291/28, příspěvková organizace
Adresa
Mateřská škola Hradešínská 17/1974
Praha 10 – Vinohrady, 101 00

Telefon: 224 253 873
               607 125 237
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Provoz: od 6.30 do 17 hodin
Zřizovatel: MČ Praha 10
Ředitelka: Bc. Květa Voržáčková

Vedoucí učitelka
Mgr. Renata Stýblová
 Pověřenec GDPR  Viera Pávková 
tel. č. 601 333 185,
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   Pověřenec GDPR  Viera Pávková 
tel. č. 601 333 185,
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   Pověřenec GDPR  Viera Pávková 
tel. č. 601 333 185,
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
         
  Mateřská škola Na Sychrově   Mateřská škola Hradešínská

Spolupracujeme s:
eTwinning